อียิปต์ 5 วัน 3 คืน (WY)

บินฟูลเซอร์วิสสู่ประเทศอียิปต์ ประเทศแห่งอารยธรรมโบราณ โดยสายการบินโอมานแอร์สัมผัสกับ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – มหาพีระมิดแห่งกีซ่า – มหาสฟิงซ์ ขี่อูฐกลางทะเลทราย  เที่ยวเมืองอเล็กซานเดรีย – ล่องแม่น้ำไนล์พร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง” – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ – ตลาดข่านอัลคาลีลี่

(1)    :    กรุงเทพฯ – มัสกัต – ไคโร

(2)   :  ไคโร – พีระมิดซัคคาร่า – มหาพีระมิดแห่งกิซ่า – สฟิงซ์ – ขี่อูฐกลางทะเลทราย – ล่องแม่น้ำไนล์ – ไคโร

(3)   :  ไคโร – อเล็กซานเดรีย – เสาหินปอมเปย์- สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานดรีย – ไคโร

(4)   :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ – ป้อมซิทาเดล – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – ตลาดข่านอัลคาลีลี่ – สนามบินไคโร

(5)   :  มัสกัต – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ - มัสกัต - ไคโร

06.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินโอมานแอร์ ประตู 9 แถว T

09.15 น.       ออกเดินทางสู่ มัสกัต โดยเที่ยวบิน WY 818

12.35 น.       เดินทางถึง มัสกัต เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

14.45 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดยเที่ยวบิน WY 405

17.25 น.       เดินทางถึง กรุงไคโร (Cairo) เป็นเมืองหลวงของอียิบต์ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ มีประชากรมากถึง 15.2     ล้านคน “ไคโร” ในภาษาอาหรับมีความหมายว่า ‘ชัยชนะ’

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Mercure Sphinx หรือเทียบเท่า

DAY 2

ไคโร-พีระมิดซัคคาร่า - มหาพีระมิดแห่งกิซ่า – สฟิงซ์ –ขี่อูฐกลางทะเลทราย - ล่องแม่น้ำไนล์

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม พีระมิดซัคคาร่า (Sakkara) หรือ พีรามิดขั้นบันได เป็นปิรามิดที่เก่าแก่ที่สุด ใช้เป็นที่ฝังพระศพฟาโรห์และราชวงศ์จากเมืองหลวง อิมโฮเทป (Imhotep) ภายในพีระมิดมีสิ่งก่อสร้างเป็นห้องซ่อนอยู่ข้างใน เพื่อให้เป็นที่ประทับอย่างแสนสบายของฟาโรห์ในโลกแห่งความตาย มีทั้งโบสถ์,ห้องจัดงานเลี้ยง, ตามผนังสลักเป็นรูปเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับองค์ฟาโรห์อย่างงดงาม

นำท่านชม เมมฟิส (Memphis) เป็นเมืองหลวงแรกของอาณาจักรอียิปต์โบราณ ปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยของเมืองรุ่งเรืองให้เห็น มีแต่พิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ ที่ขุดพบในเมืองและบริเวณใกล้เคียงให้ได้เยี่ยมชม

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               เดินทางสู่ เมืองกิซ่า (Giza) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศอียิปต์ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมืองไคโร เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมของอียิปต์

นำท่านเข้าชม มหาพีระมิด (Great Pyramid)     เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียงหมู่  มหาปีรามิด มี 3องค์ ถูกสร้างมานานกว่า4,500 ปี  เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์3องค์ คือฟาโรห์ คีออปส์ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเก็บพระบรมศพของกษัตริย์แห่งอียิปต์โบราณ ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30ปี นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก มีลักษณะเป็นกรวยเหลี่ยมขนาใหญ่ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของยุคโบราณสิ่งเดียวเท่านั้นที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน

เข้าชม สฟิงซ์กิซ่า (Great Sphinx Of Giza)    สฟิงค์และหมู่มหาปิรามิดแห่งเมืองกิซ่าชมสฟิงซ์ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนศีรษะเป็นพระพักตร์ขององค์ฟาโรห์ แต่ลำตัวเป็นสิงห์โตมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ลำตัวเป็น สิงห์โตหมอบเพศผู้แสดงถึงอำนาจ ที่บริเวณที่ราบสูงกิซ่านี้ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาว 73ม สูง 20ม แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียว

พิเศษ !! ให้ท่านได้สนุกสนานกับการ ขี่อูฐกลางทะเลทราย โดยมีหมู่มหาพีระมิดเป็นฉากหลัง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจยิ่ง 

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษบนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก และมีความสำคัญอย่างมากกับชาวอียิปต์ ความงามของสองฟากริมฝั่งแม่น้ำไนล์ยามค่ำคืน พร้อมชมการแสดงระบำหน้าท้อง “Belly Dance”

เข้าสู่ที่พัก                  โรงแรม Mercure Sphinx หรือเทียบเท่า

DAY 3

ไคโร - อเล็กซานเดรีย - ไคโร

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เดิมเมืองนี้ชื่อ ราคอนดาห์ แต่หลังจากถูกค้นพบโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาล และได้ยึดเป็นเมืองขึ้นของกรีกแล้ว จึงถูกตั้งชื่อตามนามพระองค์ในที่สุด

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย            ชม เสาหินปอมเปย์ (Pompey’s Pillar) เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว

นำท่านเข้าชม พระราชัวงมอนตาซาร์ (Montazah Palace) ถูกสร้างขึ้นในปี 1892 โดยอุปราชอับบาสที่สอง (Khedive Abbas II) ผู้ปกครองประเทศอียิปต์ขณะที่เป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิออตโตมัน โดยตัวพระราชวังตั้งอยู่บนเนินเขาสูง อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งจากพระราชวังสามารถมองเห็นชายหาดที่สวยงามของเมืองอเล็กซานเดรียได้เป็นอย่างดี

นำท่านชม สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacomb) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 2 มีความลึก 32 เมตร และมีทางเดินติดต่อกันรวมเป็นทางยาวกว่าร้อยกิโลเมตร โดยสุสานใต้ดินแบ่งเป็น 3 ชั้นแต่ละชั้นมีทางเดินสลับซับซ้อน แกะสลักประดับประดาด้วยลวดลายต่างๆ อย่างสวยงาม โดยชั้นทีสองเป็นชั้นที่สวยที่สุด เมื่อตอนสุสานถูกค้นพบ มีการประมาณว่ามีศพบรรจุอยู่ถึง 50,000 ศพ จึงนับว่าเป็นสุสานใต้ดินที่ใหญ่ที่สุด

แวะถ่ายรูปจากภายนอก ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย (Alexandria Library)  เป็นหนึ่งในห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของโลกยุคโบราณ / เดินทางกลับสู่ เมืองไคโร

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก              โรงแรม Mercure Sphinx หรือเทียบเท่า

DAY 4

ไคโร – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ป้อมซิทาเดล – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลดาลีลี่ - สนามบิน

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของอียิปต์ (Egyptian Museum) ซึ่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุไว้กว่าแสนชิ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเก่าแก่หลายพันปี แสดงถึงอารยธรรมอียิปต์โบราณอันรุ่งเรืองในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องจัดแสดง สมบัติล้ำค่าของฟาโรห์ตุตันคาเมน ซึ่งรวบรวมเครื่องใช้ต่าง ๆ ของฟาโรห์องค์นี้ไว้อย่างครบถ้วน เช่น บัลลังก์ทองลงยาประดับด้วยหินอัญมณี โถใส่น้ำหอม ทำจากหินอ่อนอลาบัส

เตอร์แกะสลัก เตียงนอนเก้าอี้ ทำด้วยไม้ห่อหุ้มทองคำ ชม หีบศพทองคำฟาโรห์ตุตันคาเมน ซึ่งแกะสลักอย่างสวยงามเหมือนพระองค์จริง ชม หน้ากากทองคำลงยา ผลงานศิลปะชิ้นเอกอุของช่างอียิปต์โบราณ มีความงดงามมาก ใช้สำหรับสวมศีรษะมัมมี่ของฟาโรห์ นอกจากนั้นยังมีเครื่องประดับสวยงามจำนวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือปราณีต

      **การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมห้องมัมมี่พระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ (ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมท่านละ 20 USD) กรณีสนใจเข้าชมกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์** 

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย             นำท่านชม ป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล (Citadel) ป้อมแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี 1176 สร้างโดยกษัตริย์ซาลาดิน โดยใช้หินจากปิรามิด แห่งกีซ่ามาสร้างกำแพง เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันประเทศจากสงคราม

นำท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (Mohamed Ali Alabaster Mosque) เป็นสุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร ตัวอาคารสร้างจากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster) ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอันงดงาม ณ ตลาดข่านเอลคาลีลี่ (Khan el-Khalili Bazaar)ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่าง ๆ ที่ทำจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่าง ๆ

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.00 น.         เดินทางสู่สนามบิน

DAY 5

สนามบินไคโร - มัสกัต - กรุงเทพฯ

01.25 น.         ออกเดินทางสู่ มัสกัต โดยเที่ยวบิน WY 408

07.15 น.         เดินทางถึง มัสกัต เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

09.00 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน WY 815

17.45 น.          เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

39,900.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

24 – 28 มี.ค. 63

28 เม.ย. – 2 พ.ค. 63

26 – 30 พ.ค. 63

09 – 13 มิ.ย. 63

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088