เม็กซิโก – คิวบา 14 วัน

วันที่  (1)    กรุงเทพฯ – นาริตะ – เม็กซิโก ซิตี้

วันที่  (2)    เม็กซิโก ซิตี้ – เกาดาลูเป้ – เทโอทิฮัวคาน

วันที่  (3)    เม็กซิโก ซิตี้ – จัตุรัสพลาซ่ามายอร์

วันที่  (4)    เม็กซิโก ซิตี้ – โซชิมิลโก – บินภายใน – เมริดา

วันที่  (5)    เมริดา – คาบาห์ – อูซบาล – นั่งรถม้าชมเมืองยามค่ำคืน

วันที่  (6)    เมริดา – ชิเชน อิทซา – พีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน

วันที่  (7)    ชิเชน อิทซา – สกาเล็ต (เตรียมชุดว่ายน้ำ) – แคนคูน

วันที่  (8)    แคนคูน – ทูลัม – แคนคูน

วันที่  (9)    แคนคูน – ฮาวาน่า

วันที่  (10)  ฮาวานา – นั่งรถเปิดประทุนชมย่านเมืองใหม่ฮาวานา – วิหารฮาวานา

วันที่  (11)  ฮาวานา – ปินาร์ เดล ริโอ (Pinar Del Rio) – ฮาวานา

วันที่  (12)  ฮาวานา – สนามบินเม็กซิโก ซิตี้

วันที่  (13)  เม็กซิโกซิตี้ – นาริตะ

วันที่  (14)  นาริตะ – กรุงเทพฯ 

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – นาริตะ – เม็กซิโก ซิตี้

03.00 น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ แถว L ประตู 6

06.45 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยเที่ยวบินที่ NH 806 / รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง

15.00 น.         เดินทางถึง สนามบินนาริตะ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

16.00 น.         ออกเดินทางสู่ เม็กซิโก ซิตี้ โดยเที่ยวบิน NH 180

*********  เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล *********

15.20 น.         เดินทางถึง เม็กซิโก ซิตี้ (Mexico City) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเม็กซิโกตั้งอยู่ในหุบเขาเม็กซิโกบริเวณกึ่งกลางประเทศ

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Krystal Grand Reforma Uno Mexico City หรือเทียบเท่า

DAY 2

เม็กซิโก ซิตี้ – เกาดาลูเป้ – เทโอทิฮัวคาน – ชมการแสดงพื้นเมืองเม็กซิกัน

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม โบสถ์เกาดาลูเป้ (Basilica De Guadalupe) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ทั่วโลกเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญของเหล่าชาวคริสต์ทั่วโลก เมื่อได้มาเม็กซิโกแล้วจะต้องมาสักการะบูชา

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทโอทิฮัวคาน (Teotihuacan) เมืองที่เป็นที่ตั้งของโบราณสถานเก่าแก่ตั้งแต่ยุคพรีฮิสแปนค ที่มีชื่อเสียง

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)

บ่าย               ชมพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ (Pyramid of The Sun) พีระมิดที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

ชมพีระมิดแห่งดวงจันทร์ (Pyramid of The Moon)  อีกหนึ่งพีระมิดในเขตของเทโอทิฮัวคาน มีขนาดเล็กและเตี้ยกว่าพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ แต่เมื่อมองจากตาเปล่า อาจแลดูเหมือนว่าพีระมิดแห่งดวงจันทร์มีความสูงมากกว่าพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ เนื่องจากตั้งอยู่บนระดับพื้นดินที่สูงกว่านั่นเอง

นำท่านเดินผ่านบริเวณที่เรียกว่า Avenue of Dead ถนนสายหลักของเขตพีระมิดแห่งนี้ เป็นถนนทอดยาวจากปากทางเข้าไปจรดด้านใต้ของเขตพีระมิด / นำท่านชมการหัตถกรรมแบบพื้นเมือง ชมวิธีการทำเหล้าเตกิล่า (Tequila) ซึ่งเป็นเหล้าเม็กซิกันที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ทำจากต้นอากาเว่ ซึ่งมีมากในเม็กซิโก

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง/ ลิ้มรสเครื่องดื่มต้นตำรับเม็กซิกัน “มาการิต้า” (Magaritta) พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองแบบเม็กซิกัน การเล่นดนตรีแบบเม็กซิกันที่เรียกว่า “มาริอาชิ” (Mariachis) ซึ่งเป็นวงดนตรีแบบพื้นเมือง โดยนักดนตรีแต่ละคนแต่งกายแบบเม็กซิกัน มีทั้งไวโอลิน, ทรัมเป็ท, กีต้าร์

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Krystal Grand Reforma Uno Mexico City หรือเทียบเท่า

DAY 3

เม็กซิโก ซิตี้ – จัตุรัสพลาซ่ามายอร์

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เม็กซิโก ซิตี้ (Mexico City) หนึ่งในมหานครที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในซีกโลกตะวันตก ในสมัยที่ยังมีชื่อว่า เทน็อคชทิทลัน Tenochtitlan สเปนผู้พิชิตโดย เฮอร์นัน คอร์เตส Hernan Cortes ตกตะลึงเมื่อเห็นวิหารอันสง่างามของชาวแอซเท็ก และได้รายงานกลับไปที่กษัตริย์คาร์ลอส V, Cortes ว่า “หนึ่งใน plaza ใหญ่เป็นสองเท่าของขนาดของที่ซาลามันกา” และ “ปิรามิดหลักที่สูงกว่าหอคอยของโบสถ์ที่เซบียา” หรือว่าฝีมือหินและไม้ที่ประดับอนุสาวรีย์เหล่านี้ “อาจไม่มีที่ไหนเทียบเคียงได้”

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               ชม มหาวิหารแคธิดรอล เมโทรโปลิตาโน (Cathedral Metorpolitan) ที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกา ทีใช้เวลาสร้างนานเกือบสามศตวรรต มีการตกแต่งหลากหลายสไตล์ตั้งแต่ คลาสสิค บารอค นีโอบารอค มีแท่นบูชาหลักๆ 5 แท่น มีห้องสวดมนต์ย่อย (Chapel) อีก 16 ห้อง ซึ่งล้วนแต่สวยงามอลังการ

เข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (National Museum of History)  ในปราสาทซาปุลเตเปค ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมือง ทำให้นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคหลังการปฎิวัติการปกครองแล้ว

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Krystal Grand Reforma Uno Mexico City หรือเทียบเท่า

DAY 4

เม็กซิโก ซิตี้ – โซชิมิลโก – บินภายใน – เมริดา

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซชิมิลโก (Xochimilco) เมืองทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิตี้ นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า สไตล์เม็กซิกันที่เรียกว่า ทราจิเนรัส (Trajineras) เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประจำเมือง เป็นเรือไม้ที่ตกแต่งด้วยสีสันสดใสที่ชาวบ้านเพ้นท์กันเอง โดยเรือแต่ละลำจะตกแต่งด้วยลวดลายแลละสีสันสไตล์เม็กซิกันพร้อมข้อความต่างๆเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ท่านจะได้สนุกสนานกับการล่องเรือไปตามลำน้ำพร้อมกิจกรรมบนเรือ ทั้งร้องเล่นเต้นรำ ดนตรี

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

16.05 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองเมริดา (Merida) โดยเที่ยวบินที่ AM 527

18.05 น.        เดินทางถึง เมืองเมริดา (Merida) เมืองหลวงของรัฐยูคาทัน เมืองเมริดาได้ชื่อว่า “เมืองสีขาว” (The White City) เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความเงียบสงบและปลอดภัยที่สุดในประเทศเม็กซิโก

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม  Hyatt Regency Merida หรือเทียบเท่า

DAY 5

เมริดา – คาบาห์ – อูซบาล – นั่งรถม้าชมเมืองเมริดายามค่ำคืน

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาบาห์ (Kabah) เมืองที่อยู่ในรัฐยูคาทัน

ชม Mayan Arch สถาปัตยกรรมของชนเผ่ามายัน ซึ่งเชื่อกันว่าในสมัยโบราณเป็นศูนย์กลางของเมือง / ชม Templ of Chaac ซึ่งเป็นวิหารที่เชื่อกันว่าสร้างอุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งสายฝน

นำเดินทางสู่ เมืองอูซมาล (Uxmal) เมืองโบราณคดีที่สำคัญที่สุดของยุคก่อนฮิสปานิคในทวีปอเมริกา / ชม พีระมิดแห่งเวทมนต์ (Magician’s Pyramid) เป็นพีระมิดที่สูงที่สุดในอูซมาล คือสูงประมาณ 47 เมตร  ท่านสามารถเดินขึ้นชม พีระมิดได้

ชม Nunnery Quadrangle จัตุรัสใหญ่ มีความยาว 75 เมตร และกว้าง 45 เมตร ประดับตกแต่งด้วยหน้ากากเทพเจ้าชัค, เสือจากัวร์, นกเค้าแมว เป็นต้น

13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              ชม จัตุรัสโซคาโล่ (Zocalo or Plaza Mayor) หนึ่งในจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชม เท็มโปลมายอร์ (Templo Mayor) มหาวิหารศักดิ์สิทธิที่ชาวแอสเท็กซ์ เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของ ศูนย์กลางจักรวาล จึงสร้างปีรามิดคู่ไว้เพื่อการสักการะเทพแห่งสงคราม Huitzilopochtli และเทพแห่งฝนและการเกษตร Tlaloc ก่อนที่ชาวสเปนจะเผาทําลายในปี1521 ปัจจบันได ้รับการบูรณะและประกาศให้เป็นมรดกโลกของ UNESCO

17.45 น.       นำท่านนั่งรถม้าชมความงามยามราตรีของเมืองเมริดา

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม  Hyatt Regency Merida หรือเทียบเท่า

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

DAY 6

เมริดา – ชิเชน อิทซา – พีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำเดินทางสู่ เมืองชิเชน อิทซา (Chichen Itza) ล่าสุดได้รับการ โหวตให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย

13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              ชม พีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน (Ku Kul Kan Pyramid) เทพเจ้าสูงสุดของชาวมายาซึ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์ เป็นพีระมิดแบบขั้นบันได โดยปลายของบันไดจะทำเป็นรูปหัวงู ทุก ๆ วันที่ 21 มีนาคมและวันที่ 21 กันยายนของทุกปี จะมีปรากฏการณ์พิเศษคือ (Spring and Autumn Equinox) นักท่องเที่ยวจะแห่กันมาเพื่อชมภาพของงูใหญ่จะดูเหมือนเลื้อยจากยอดพีระมิดลงมาด้านล่าง เวลา 16.00 น. ใช้เวลา 25 นาที จากนั้นจะค่อยๆ จางหายไป โดยจะเลื้อยไปตามแสงของพระอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวมายันคิดค้นขึ้น

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Mayaland Hotel & Bungalows หรือเทียบเท่า

DAY 7

ชิเชน อิทซา – สกาเล็ต (เตรียมชุดว่ายน้ำ) – แคนคูน

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสกาเร็ต (Xcaret) สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ / ชม โชว์ Papantla ของชนเผ่าอินเดียแดง เผ่าเล็กๆในแม็กซิโก / ชม สวนนิเวศวิทยาโบราณคดี (Archeo-Ecological Park) เป็นสวนนิเวศน์ที่ดำเนินการและเป็นเจ้าของโดยเอกชน / ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายภายในสกาเร็ต ทั้งกิจกรรมทางบกหรือกิจกรรมทางน้ำ เช่น หมู่บ้านมายัน วัฒนธรรมของเผ่ามายัน ชมสนาม Ball Game กีฬาที่เล่นในพิธีกรรมของมายัน ซึ่งเล่นกันมากว่า 3,500 ปี มาแล้วในหมู่ภูมิภาคเมโสอเมริกา (Meso America) / ชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Coral Reef Aquarium) ซึ่งได้รวบรวมปะการังนานาชนิด / ชม เสือจากัวร์ เสือพูม่า (Jaguars and Pumas) สัตว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเผ่ามายา / ชม สมเสร็จ (Tapir) , ลิงสไปเดอร์ (Spider Monkey), ปลาฉลามขี้เซา (Sleepy Shark)

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)

บ่าย               แนะนำท่านว่ายน้ำใน แม่น้ำใต้ดิน (Underground Rivers) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ ที่อยู่ใต้พื้นดินทอดตัวยาว ซึ่งท่านสามารถว่ายน้ำในแม่น้ำใต้ดินแห่งนี้ได้ โดยทางสวนจะจัดหาเสื้อชูชีพเตรียมให้ท่านสำหรับการว่ายน้ำใต้ดิน เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนคูน (Cancun) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหาดทรายขาว น้ำทะเลใสและเป็นรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก และ เคยใช้เป็นสถานที่ประกวดนางงามจักรวาลเมื่อปี ค.ศ.1991 (ปีที่คุณพรทิพย์ นาคหิรัญกนก เป็นผู้ชนะการประกวด)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม The westin Resort & spa Cancun หรือเทียบเท่า

DAY 8

แคนคูน – ทูลัม – แคนคูน

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทูลัม (Tulum) เมืองสำคัญแห่งคาบสมุทรยูคาทัน เป็นเมืองที่มีโบราณสถาน  ตั้งอยู่ในรัฐควินทานารู เป็นเมืองที่มีความงดงามเนื่องจากตั้งอยู่บนหน้าผาที่หันหน้าออกสู่ทะเลแคริบเบียน อดีตเมืองทูลัมเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสเปน

เข้าชมวิหารทูลัม ตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาริมทะเลแคริบเบียน ท่านจะได้โบราณสถานมากมาย  อาทิ  El Castillo ซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่และสำคัญที่สุด มีบันไดขนาดกว้างเพื่อขึ้นสู่วิหาร, วิหารแห่งเทพเจ้า ซึ่งมีรูปสลักเหนือประตูทางเข้า, วิหารแห่งลม เป็นต้น

13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เดินทางกลับสู่ เมืองแคนคูน

15.00 น.         อิสระให้ท่านได้พักผ่อน ให้ท่านได้ว่ายน้ำทะเลแคริบเบียน หรือ สระว่ายน้ำของโรงแรมตามอัธยาศัย

17.00 น.         นำท่าน ชมเมืองแคนคูน และแวะถ่ายรูปกับ สัญลักษณ์ของ เมืองแคนคูน

19.00 น.         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม The westin Resort & spa Cancun หรือเทียบเท่า

 

DAY 9

แคนคูน – ฮาวาน่า

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.51 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงฮาวานา โดยเที่ยวบินที่ AM 449

13.15 น.       เดินทางถึง สนามบินโฮเซ มาร์ติ , กรุงฮาวานา (Havana) ประเทศคิวบา นําท่านผ่านพิธีตรวจคน เข้าเมืองและศุลกากร เดินทางสู่ ย่านคาซา บลันคา Casa Blanca (Statue Of Jesus Christ) นำท่านบันทึกภาพกับรูปปั้นพระเยซูคริสต์ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางเนินเขา  ริมอ่าวฮาวานา หันพระพักตร์สู่เมืองฮาวานา ซึ่งท่านมองเห็นได้ ในระยะไกล

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่า

DAY 10

ฮาวานา – นั่งรถเปิดประทุนชมย่านเมืองใหม่ฮาวานา – วิหารฮาวานา

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นั่งรถคลาสสิคอเมริกัน เปิดประทุน ชมเมืองใหม่แห่งกรุงฮาวานา (Modern Havana) เป็นที่ตั้ง        ของสถานที่สำคัญเพื่อย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของคิวบา

ชมจัตุรัสแห่งการปฏิวัติคิวบา (Revolution Square) และจัตุรัสแห่งเกียรติยศ (Dignity Square) ชม ถนนมาเลคอน (Malecon) ถนนเลียบชายฝั่งที่มีความยาวประมาน 8 กิโลเมตร ซึ่งหากมาในช่วงเย็นๆจะพบว่ามีผู้คนออกมาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นการปาร์ตี้สร้างสรรค์ ตกปลา หรือแม้แต่การลงเล่นน้ำทะเล นอกจากนี้แล้วบนถนนมาเลคอนยังเป็นที่ตั้งของอาคารสำคัญๆเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ตึกรามบ้านช่องเก่าแก่ รวมไปถึงป้อมปราการเก่าแก่ที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านชม ย่านเมืองเก่าฮาวานา (Old Havana) ย่านท่องเที่ยวหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ.1519 เป็นย่านที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอาคารสถาปตยกรรมบาโร๊ค (Baroque Style) และ สไตล์นีโอคลาสสิค (Neoclassic Style) ซึ่งอาคารหลายหลังได้ชำรุดทรุดโทรมลงไปในช่วงศตวรรษที่ 20 แต่ในช่วงหลังๆก็ได้มีบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง

เดินเล่นสู่ จัตุรัสวิหาร (Cathedral Square) นำท่านเข้าชม วิหารฮาวานา ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ในกรุงฮาวานา  / ชมพลาซ่า เดอ อาร์ม หรือจัตุรัสเก่  าแก่ที่สร้างเป็นป้อมปราการล้อมรอบเมือง เพื่อใช้ป้องกันการรุกรานจากข้าศึกและโจรสลัดในอดีต ชมความงดงามของเมืองเก่าฮาวานา ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ความสวยงามและสมบูรณ์ ของหมู่อาหารที่ได้รับอิทธิพลในสมัยโคโลเนียล ยังคงสีสันและสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและการล่าอาณานิคมในอดีตของชาวยุโรปได้เป็นอย่างดี

ชม จัตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่ในการค้าขายและเปลี่ยนสินค้า และเป็นที่เก็บสินค้าในการค้าขายทางเรืออีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บความสวยงามของเมืองมรดกโลกฮาวานาตามอัธยาศัย / ชมบ้านของ เช เกวารา (Che Guevara House) อีกหนึ่งวีรบุรุษของชาวอาร์เจนตินาอันเป็นที่รักยิ่งของชาวคิวบา แพทย์และนักปฎิวัติเพื่ออุดมคติในการปฎิรูปการปกครองของคิวบา

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน หลังอาหารค่ำ นำท่านชมโชว์พื้นเมือง Tropicana Show

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่า

DAY 11

ฮาวานา – ปินาร์ เดล ริโอ (Pinar Del Rio) – ฮาวานา

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองปินาร์ เดล ริโอ (Pinar Del Rio) ระหว่างการเดินทาง แวะชมโรงงานผลิตรัม (Rum Factory) อันขึ้นชื่อของคิวบา และแวะชมไร่ยาสูบ อันเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตซิการ์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันเลื่องชื่อของคิวบา หากคิดถึงคิวบา ซิการ์ คิวบา ได้ชื่อว่าเป็นซิการ์คุณภาพดีที่สุดในโลก ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพความสวยงามของไร่ยาสูบ และไร่ผลไม้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อโวคาโด สับปะรด มะละกอ ฝรั่ง และ มันฝรั่ง ที่เรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของคิวบา  ระหว่างทางให้ท่านได้เก็บภาพวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติอันสวยงามบนเกาะคิวบา  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองปินาร์ เดล ริโอ เมืองเล็กๆ ในแบบบรรยากาศชนบท แต่ยังคงกลิ่นอายของศิลปะแบบโคโลเนียลของหมู่อาคารเก่าแก่ภายในตัวเมือง

นำท่านชม โรงงานผลิตซิการ์ (Cigar Factory) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตซิการ์ชั้นดีส่งออกขายยังต่างประเทศ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพหรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาไวนาเลส (Vinales Valley) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1999 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการทำการกสิกรรมและยังคงรูปแบบการทำไร่      กสิกรรมแบบดั้งเดิม นอกจากนี้บริเวณหุบเขาแห่งนี้ยังมีการอนุรักษ์ธรรมชาติอันสวยงามจากคนในหมู่บ้านทำให้หุบเขาไวนาเลสได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านชมความงามของหุบเขาไวนาเลส อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัยก่อนนำท่านกลับสู่กรุงฮาวานา

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ลิ้มลองเมนูกุ้งมังกร Lobster)

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่า

DAY 12

ฮาวานา – สนามบินเม็กซิโก ซิตี้

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านบันทึกภาพกับ อนุสรณ์สถานโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างเป็นทาวเวอร์รูปดาว สูง 109 เมตร เพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษของชาวคิวบา

นำท่านถ่ายรูปกับ คาปิโทลิโอ (Capitolio) อาคารรูปโดมสูง อดีตใช้เป็นที่ทำการรัฐสภา และเป็นอาคารทรงโดมสูงที่สร้างคล้ายคลึงกับอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซี ของสหรัฐอเมริกา

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์บ้านเฮมิงเวย์ (Hemingway Home Museum)  หรือ เออร์เนสต์ มิลเลอร์ เฮมิงเวย์ (Ernest Miller Hemingway) นักเขียนชาวอเมริกันชื่อดังของโลกที่หลงใหลในประเทศคิวบา จนตัดสินใจย้ายมาอยู่ในคิวบานานกว่า 5 ปี และในปีพ.ศ.2497 เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในฐานะผู้สื่อข่าวสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

15.05 น.         ออกเดินทางสู่ เม็กซิโก ซิตี้ โดยเที่ยวบิน AM 452

17.15 น.         เดินทางถึง เม็กซิโก ซิตี้ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ภายในสนามบิน

DAY 13

เม็กซิโกซิตี้ – นาริตะ

02.20 น.         ออกเดินทางสู่ นาริตะ โดยเที่ยวบิน NH 179

*********  เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล *********

DAY 14

นาริตะ – กรุงเทพฯ

06.25 น.       เดินทางถึง นาริตะ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

11.05 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน NH 847

15.40 น.        เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

198,800. - บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

20 – 29 ก.ย. 62

18 – 27 ต.ค. 62

15 – 24 พ.ย. 62

27 ธ.ค. 62 – 05 ม.ค. 63

07 – 16 ก.พ. 63

20 – 29 มี.ค. 63

10 – 19 เม.ย. 63

01 – 10 พ.ค. 63

05 – 14 มิ.ย. 63

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088