เม็กซิโก – คิวบา 14 วัน

(1)  :  กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – เม็กซิโก ซิตี้

(2)  :  เม็กซิโก ซิตี้ – มหาวิหารแคธิตรอล

(3)  :  เม็กซิโก ซิตี้ – เทโอทิฮัวคาน – กัวดาลูเป

(4)  :  เม็กซิโก ซิตี้ – โซชิมิลโก – บินภายใน – เมริดา

(5)  :   เมริดา – คาบาห์ – อูซบาล – นั่งรถม้าชมเมืองยามค่ำคืน

(6)  :   เมริดา – ชิเชน อิทซา – ทูลัม – แคนคูน

(7)  :   แคนคูน – สกาเล็ต (เตรียมชุดว่ายน้ำ) – แคนคูน

(8) :    แคนคูน (เมนูกุ้งมังกรLobster) – ฮาวานา

(9) :     ฮาวานา – นั่งรถเปิดประทุนชมย่านเมืองใหม่ฮาวานา

(10) :   ฮาวานา – ปินาร์ เดล ริโอ – โรงงานผลิตซิการ์ – เมนูกุ้งมังกร Lobster

(11) :    ฮาวานา – พลายา เดล เอสเต้ – ฮาวานา

(12) :    ฮาวานา – อิสตันบูล

(13) :    อิสตันบูล – เซนต์โซเฟีย – แกรนด์บาร์ซาร์ – กรุงเทพฯ

(14)  :   กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – เม็กซิโก ซิตี้

06.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์แถวTประตู 9

09.25 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK 059 / รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง

15.50 น.          เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูลเพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

20.55 น.         ออกเดินทางสู่ เม็กซิโก ซิตี้ โดยเที่ยวบิน TK 181

 

DAY 2

เม็กซิโก ซิตี้ - มหาวิหารแคธิตรอล

04.10น.       เดินทางถึง เม็กซิโก ซิตี้ (Mexico City) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเม็กซิโกตั้งอยู่ในหุบเขาเม็กซิโกบริเวณกึ่งกลางประเทศ

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชม เม็กซิโก ซิตี้  (Mexico City) หนึ่งในมหานครที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในซีกโลกตะวันตก ในสมัยที่ยังมีชื่อว่า เทน็อคชทิทลัน Tenochtitlan สเปนผู้พิชิตโดย เฮอร์นัน คอร์เตส Hernan Cortes ตกตะลึงเมื่อเห็นวิหารอันสง่างามของชาวแอซเท็ก และได้รายงานกลับไปที่กษัตริย์คาร์ลอสV, Cortes ว่า “หนึ่งใน plaza ใหญ่เป็นสองเท่าของขนาดของที่ซาลามันกา” และ “ปิรามิดหลักที่สูงกว่าหอคอยของโบสถ์ที่เซบียา” หรือว่าฝีมือหินและไม้ที่ประดับอนุสาวรีย์เหล่านี้ “อาจไม่มีที่ไหนเทียบเคียงได้”

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       ชม มหาวิหารแคธิดรอล เมโทรโปลิตาโน (Cathedral Metorpolitan) ที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกา ทีใช้เวลาสร้างนานเกือบสามศตวรรต มีการตกแต่งหลากหลายสไตล์ตั้งแต่ คลาสสิค บารอค นีโอบารอค มีแท่นบูชาหลักๆ 5 แท่น มีห้องสวดมนต์ย่อย (Chapel) อีก 16 ห้อง ซึ่งล้วนแต่สวยงามอลังการ

เข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (National Museum of History) ในปราสาทซาปุลเตเปค ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมือง ทําให้นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคหลังการปฏิวัติการปกครองแล้ว

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Hyatt Regency Mexico City หรือเทียบเท่า

DAY 3

เม็กซิโก ซิตี้ – เทโอทิฮัวคาน – กัวดาลูเป – เม็กซิโก ซิตี้

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเทโอทิฮัวคาน (Teotihuacan) เมืองที่เป็นที่ตั้งของโบราณสถานเก่าแก่ตั้งแต่ยุคพรีฮิสแปนคที่มีชื่อเสียง ชมพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ (Pyramid of The Sun) พีระมิดที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ชม พีระมิดแห่งดวงจันทร์ (Pyramid of The Moon) อีกหนึ่งพีระมิดในเขตของเทโอทิฮัวคาน มีขนาดเล็กและเตี้ยกว่าพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ แต่เมื่อมองจากตาเปล่า อาจแลดูเหมือนว่าพีระมิดแห่งดวงจันทร์มีความสูงมากกว่าพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ เนื่องจากตั้งอยู่บนระดับพื้นดินที่สูงกว่านั่นเอง

นําท่านเดินผ่านบริเวณที่เรียกว่า Avenue of Dead ถนนสายหลักของเขตพีระมิดแห่งนี้ เป็นถนนทอดยาวจากปากทางเข้าไปจรดด้านใต้ของเขตพีระมิด / นําท่านชมการหัตถกรรมแบบพื้นเมืองชมวิธีการทําเหล้าเตกิล่า (Tequila) ซึ่งเป็นเหล้าเม็กซิกันที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ทําจากต้นอากาเว่ ซึ่งมีมากในเม็กซิโก

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                นำท่านเข้าชม โบสถ์กัวดาลูเป (Basilica De Guadalupe) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ทั่วโลกเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญของเหล่าชาวคริสต์ทั่วโลก เมื่อได้มาเม็กซิโกแล้วจะต้องมาสักการะบูชา

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง/ลิ้มรสเครื่องดื่มต้นตํารับเม็กซิกัน “มาการิต้า” (Magaritta) พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองแบบเม็กซิกัน การเล่นดนตรีแบบเม็กซิกันที่เรียกว่า “มาริอาชิ” (Mariachis) ซึ่งเป็นวงดนตรีแบบพื้นเมือง โดยนักดนตรีแต่ละคนแต่งกายแบบเม็กซิกัน มีทั้งไวโอลิน, ทรัมเป็ท, กีต้าร์

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรมHyatt Regency Mexico City หรือเทียบเท่า

DAY 4

เม็กซิโก ซิตี้ – โซชิมิลโก – บินภายใน – เมริดา

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซชิมิลโก (Xochimilco) เมืองทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิตี้ นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า สไตล์เม็กซิกันที่เรียกว่า ทราจิเนรัส (Trajineras) เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประจำเมือง เป็นเรือไม้ที่ตกแต่งด้วยสีสันสดใสที่ชาวบ้านเพ้นท์กันเอง โดยเรือแต่ละลำจะตกแต่งด้วยลวดลายแลละสีสันสไตล์เม็กซิกันพร้อมข้อความต่างๆเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ท่านจะได้สนุกสนานกับการล่องเรือไปตามลำน้ำพร้อมกิจกรรมบนเรือ ทั้งร้องเล่นเต้นรำ ดนตรี

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

16.10 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองเมริดา (Merida) โดยเที่ยวบินที่ AM 527

18.20 น.        เดินทางถึง เมืองเมริดา (Merida) เมืองหลวงของรัฐยูคาทัน เมืองเมริดาได้ชื่อว่า “เมืองสีขาว” (The White City) เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความเงียบสงบและปลอดภัยที่สุดในประเทศเม็กซิโก

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม Presidente Intercontinental Merida หรือเทียบเท่า

DAY 5

เมริดา – คาบาห์ – อูซบาล – นั่งรถม้าชมเมืองเมริดายามค่ําคืน

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาบาห์ (Kabah) เมืองที่อยู่ในรัฐยูคาทัน

ชม Mayan Arch สถาปัตยกรรมของชนเผ่ามายัน ซึ่งเชื่อกันว่าในสมัยโบราณเป็นศูนย์กลางของเมือง / ชม Templ of Chaac ซึ่งเป็นวิหารที่เชื่อกันว่าสร้างอุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งสายฝน

นำเดินทางสู่ เมืองอูซมาล (Uxmal) เมืองโบราณคดีที่สำคัญที่สุดของยุคก่อนฮิสปานิคในทวีปอเมริกา / ชม พีระมิดแห่งเวทมนต์ (Magician’s Pyramid) เป็นพีระมิดที่สูงที่สุดในอูซมาล คือสูงประมาณ 47 เมตร  ท่านสามารถเดินขึ้นชม พีระมิดได้

ชม Nunnery Quadrangle จัตุรัสใหญ่ มีความยาว 75 เมตร และกว้าง 45 เมตร ประดับตกแต่งด้วยหน้ากากเทพเจ้าชัค, เสือจากัวร์, นกเค้าแมว เป็นต้น

13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              ชม จัตุรัสโซคาโล่ (Zocalo or Plaza Mayor) หนึ่งในจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชม เท็มโปลมายอร์ (Templo Mayor) มหาวิหารศักดิ์สิทธิที่ชาวแอสเท็กซ์ เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของ ศูนย์กลางจักรวาล จึงสร้างปีรามิดคู่ไว้เพื่อการสักการะเทพแห่งสงคราม Huitzilopochtli และเทพแห่งฝนและการเกษตร Tlaloc ก่อนที่ชาวสเปนจะเผาทําลายในปี1521 ปัจจบันได ้รับการบูรณะและประกาศให้เป็นมรดกโลกของ UNESCO

17.45 น.       นำท่านนั่งรถม้าชมความงามยามราตรีของเมืองเมริดา

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม  Presidente Intercontinental Merida หรือเทียบเท่า

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

DAY 6

เมริดา – ชิเชน อิทซา – พีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน - ทูลัม – แคนคูน

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำเดินทางสู่ เมืองชิเชน อิทซา (Chichen Itza) ล่าสุดได้รับการ โหวตให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย

ชม พีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน (Ku Kul Kan Pyramid) เทพเจ้าสูงสุดของชาวมายาซึ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์ เป็นพีระมิดแบบขั้นบันได โดยปลายของบันไดจะทำเป็นรูปหัวงู ทุก ๆ วันที่ 21 มีนาคมและวันที่ 21 กันยายนของทุกปี จะมีปรากฏการณ์พิเศษคือ (Spring and Autumn Equinox) นักท่องเที่ยวจะแห่กันมาเพื่อชมภาพของงูใหญ่จะดูเหมือนเลื้อยจากยอดพีระมิดลงมาด้านล่าง เวลา 16.00 น. ใช้เวลา 25 นาที จากนั้นจะค่อยๆ จางหายไป โดยจะเลื้อยไปตามแสงของพระอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวมายันคิดค้นขึ้น

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางสู่ เมืองทูลัม (Tulum) เมืองสําคัญแห่งคาบสมุทรยูคาทัน เป็นเมืองที่มีโบราณสถาน ตั้งอยู่ในรัฐควินทานารู เป็นเมืองที่มีความงดงามเนื่องจากตั้งอยู่บนหน้าผาที่หันหน้าออกสู่ทะเลแคริบเบียน อดีตเมืองทูลัมเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสเปน

เข้าชมวิหารทูลัม ตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาริมทะเลแคริบเบียน ท่านจะได้โบราณสถานมากมาย อาทิ ElCastillo ซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่และสําคัญที่สุด มีบันไดขนาดกว้างเพื่อขึ้นสู่วิหาร, วิหารแห่งเทพเจ้า ซึ่งมีรูปสลักเหนือประตูทางเข้า, วิหารแห่งลม เป็นต้น

นําท่านเดินทางสู่ เมืองแคนคูน (Cancun) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหาดทรายขาว น้ําทะเลใสและเป็นรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก และ เคยใช้เป็นสถานที่ประกวดนางงามจักรวาลเมื่อปี ค.ศ.1991 (ปีที่คุณพรทิพย์ นาคหิรัญกนก เป็นผู้ชนะการประกวด)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Finest Playa Mujeres By Excellence Group หรือเทียบเท่า

DAY 7

แคนคูน – สกาเล็ต (เตรียมชุดว่ายน้ํา) – แคนคูน

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสกาเร็ต (Xcaret) สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ / ชม โชว์ Papantla ของชนเผ่าอินเดียแดง เผ่าเล็กๆในแม็กซิโก / ชม สวนนิเวศวิทยาโบราณคดี (Archeo-Ecological Park) เป็นสวนนิเวศน์ที่ดำเนินการและเป็นเจ้าของโดยเอกชน / ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายภายในสกาเร็ต ทั้งกิจกรรมทางบกหรือกิจกรรมทางน้ำ เช่น หมู่บ้านมายัน วัฒนธรรมของเผ่ามายัน ชมสนาม Ball Game กีฬาที่เล่นในพิธีกรรมของมายัน ซึ่งเล่นกันมากว่า 3,500 ปี มาแล้วในหมู่ภูมิภาคเมโสอเมริกา (Meso America) / ชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Coral Reef Aquarium) ซึ่งได้รวบรวมปะการังนานาชนิด / ชม เสือจากัวร์ เสือพูม่า (Jaguars and Pumas) สัตว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเผ่ามายา / ชม สมเสร็จ (Tapir) , ลิงสไปเดอร์ (Spider Monkey), ปลาฉลามขี้เซา (Sleepy Shark)

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)

บ่าย               แนะนำท่านว่ายน้ำใน แม่น้ำใต้ดิน (Underground Rivers) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ ที่อยู่ใต้พื้นดินทอดตัวยาว ซึ่งท่านสามารถว่ายน้ำในแม่น้ำใต้ดินแห่งนี้ได้ โดยทางสวนจะจัดหาเสื้อชูชีพเตรียมให้ท่านสำหรับการว่ายน้ำใต้ดิน เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแคนคูน (Cancun)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Finest Playa Mujeres By Excellence Group หรือเทียบเท่า

DAY 8

แคนคูน – ฮาวานา

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้พักผ่อน ให้ท่านได้ว่ายน้ําทะเลแคริบเบียน หรือ สระว่ายน้ําของโรงแรมตามอัธยาศัย

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารพื้นเมือง (ลิ้มลองเมนูกุ้งมังกร Lobster)

บ่าย              นําท่าน ชมเมืองแคนคูน และแวะถ่ายรูปกับ สัญลักษณ์ของ เมืองแคนคูน

------------------  นําท่านเดินทางสู่สนามบิน ------------------

17.50น.        ออกเดินทางสู่ กรุงฮาวานาโดยเที่ยวบินที่4O 900

20.05น.       เดินทางถึง สนามบินโฮเซ มาร์ติ , กรุงฮาวานา (Havana) ประเทศคิวบา นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ําณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่า

DAY 9

ฮาวานา – นั่งรถเปิดประทุน – ทานอาหารค่ําพร้อมโชว์พื้นเมือง Tropicana Show

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชม ย่านเมืองเก่าฮาวานา (Old Havana) ย่านท่องเที่ยวหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ.1519 เป็นย่านที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอาคารสถาปัตยกรรมบาโร๊ค (Baroque Style) และ สไตล์ นีโอคลาสสิค (Neoclassic Style) ซึ่งอาคารหลายหลังได้ชํารุดทรุดโทรมลงไปในช่วงศตวรรษที่ 20 แต่ในช่วงหลังๆก็ได้มีบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง เดินเล่นสู่ จัตุรัสวิหาร (Cathedral Square) ชม วิหารฮาวานาซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ในกรุงฮาวานา / ชม พลาซ่า เดอ อาร์ม หรือจัตุรัสเก่าแก่ที่สร้างเป็นป้อมปราการล้อมรอบเมือง เพื่อใช้ป้องกันการรุกรานจากข้าศึกและโจรสลัดในอดีต ชมความงดงามของเมืองเก่าฮาวานา ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ความสวยงามและสมบูรณ์ ของหมู่อาหารที่ได้รับอิทธิพลในสมัยโคโลเนียล ยังคงสีสันและสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและการล่าอาณานิคมในอดีตของชาวยุโรปได้เป็นอย่างดี

ชม จัตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่ในการค้าขายและเปลี่ยนสินค้า และเป็นที่เก็บสินค้าในการค้าขายทางเรืออีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บความสวยงามของเมืองมรดกโลกฮาวานาตามอัธยาศัย / ชมบ้านของ เช เกวารา (Che Guevara House) อีกหนึ่งวีรบุรุษของชาวอาร์เจนตินาอันเป็นที่รักยิ่งของชาวคิวบา แพทย์และนักปฎิวัติเพื่ออุดมคติในการปฎิรูปการปกครองของคิวบาชมพิพิธภัณฑ์เหล้ารัม (Havana Club Rum’s Museum) แหล่งผลิตรัมยอดนิยม “ฮาวานาคลับ” รัมยี่ห้อนี้เป็นหนึ่งในเหล้ารัมชื่อดังของประเทศ มีการจัดแสดงประวัติและขั้นตอนการทํารัม

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              นําท่านถ่ายรูปกับ คาปิโทลิโอ (Capitolio) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1929 เพื่อใช้เป็นที่ทําการของรัฐบาลในอดีตเป็นอาคารโดมสูงขนาดใหญ่ มีความสวยงามโออ่าและถือเป็นแลนด์มาร์คสําคัญ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกับอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกา

นําท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งการปฏิวัติ (Museum of the Revolution) ได้รับการออกแบบโดย Calos Maruri สถาปนิกชาวคิวบาและ Paul Belau สถาปนิกชาวเบลเยี่ยมและได้รับการเปิดตัวในปี 1920 และได้รับการตกแต่งโดย Tiffany studios of Ney York City

ชม ตลาดสินค้ากลางเมือง (Craft Market) อิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก

นั่งรถคลาสสิคอเมริกัน เปิดประทุนพร้อมคนขับรถชมเมืองใหม่แห่งกรุงฮาวานา (Modern Havana) เป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญเพื่อย้อนรําลึกถึงประวัติศาสตร์ของคิวบา

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารค่ํา นําท่านชมโชว์พื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่า

DAY 10

ฮาวานา – หุบเขาวินาเลส – ฮาวานา

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาวินาเลส (Vinales Valley) อยู่ในเทือกเขาเซียร์รา เด โลส ออร์กาโนส หุบเขาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1999เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการทําการกสิกรรมและยังคงรูปแบบการทําไร่แบบดั้งเดิม นอกจากนี้บริเวณหุบเขาแห่งนี้ยังมีการอนุรักษ์ธรรมชาติอันสวยงามจากคนในหมู่บ้านจึงทําให้หุบเขาไวนาเลสได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นอกจากนี้หุบเขาแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ปลูกยาสูบที่ใช้ในการทําซิการ์ของผู้ผลิตรายใหญ่ระดับประเทศและเป็นตัวอย่างของการดําเนินชีวิตในชนบนของชาวคิวบาด้วยนําท่านเดินทางสู่แวะชมโรงงานผลิตรัม (Rum Factory) อันขึ้นชื่อของคิวบา และ แวะชมไร่ยาสูบอันเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตซิการ์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันเลื่องชื่อของคิวบา หากคิดถึงคิวบา ซิการ์ คิวบา ได้ชื่อว่าเป็นซิการ์คุณภาพดีที่สุดในโลก ชมโรงงานผลิตซิการ์ชมการสาธิตการม้วนซิการ์ และลิ้มลองเหล้ารัม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพหรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย               นําท่านเดินทางสู่ Los Jasmines โรงแรมที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวของเมืองวินาเลสที่สวยงามมาก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของหุบเขาวินาเลสตามอัธยาศัยก่อนนําท่านกลับสู่กรุงฮาวานา

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ลิ้มลองเมนูกุ้งมังกร Lobster)

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่า

DAY 11

ฮาวานา - ป้อมปราการมอร์โร – หาดต้นปาล์ม - ฮาวานา

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชม ป้อมปราการมอร์โร (Morro Castle) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ซึ่งตั้งชื่อตามคัมภีร์เมไจ เป็นป้อมปราการโบราณที่ตั้งอยู่ริมทะเล สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นที่สังเกตุการณ์การจู่โจมจากโจรสลัด มีหอประภาคารบริเวณปลายสุดของแหลมที่ยังทําการมาถึงปัจจุบัน บริเวณด้านบนเป็นจุดชมวิวมุมสูงที่สวยงามอย่างมาก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นําท่านชม เมืองใหม่แห่งกรุงฮาวานา (Modern Havana) อันเป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญเพื่อย้อนรําลึกถึงประวัติศาสตร์ของคิวบา นําท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ โฮเซ มาร์ติ ( Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างเป็นทาวเวอร์รูปดาว สูง 109 เมตร เพื่อรําลึกถึงวีรบุรุษชาวคิวบา

นําท่านชม จัตุรัสแห่งการปฏิวัติคิวบา ( Revolution Square) และ จัตุรัสแห่งเกียรติยศ (Dignity Square)

เดินทางเล่นชมที่หาดต้นปาล์ม (Playas Del Este) ชายหาดที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองฮาวานา ที่มีทิวแถวต้นปาล์มยาวหลายไมล์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนและช้อปปิ้ง

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่า

DAY 12

ฮาวานา – อิสตันบูล (ตุรกี)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

---------------- นําท่านเดินทางสู่สนามบิน ----------------

09.35 น.      ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล (Istanbul) โดยเที่ยวบิน TK 183

DAY 13

อิสตันบูล (ตุรกี) – เซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดรม – แกรนด์บาซาร์ – กรุงเทพฯ

09.05 น.            เดินทางถึง อิสตันบูล

นําท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์ แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิส แต่ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเตริ์ก หลังจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์ศาสนา

ชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธี แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิสสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้นคือ เสาที่สร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสที่ 3 ถูกนํากลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่สองคือ เสางู และเสาต้นที่สามคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นําท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง และ Fashion Show อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

นําท่านเดินทางสู่ แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็นตลาดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกแกรนด์บาซาร์ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1461 โดยสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 แห่งจักรวรรดิออตโตมัน (Fatih Sultan Mehmet) หลังจากพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิล ในปี ค.ศ. 1453 เพื่อกระตุ้นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในเส้นทางสายไหมจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลไปยังประเทศจีนท่านสามารถหาซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีอยู่หลากหลายประเภท ได้แก่ เครื่องประดับเงิน,ทองและเทอร์ควอยซ์,ไข่มุก, เหรียญเก่า, เครื่องปั้นดินเผาที่ทําด้วยมือ, พรม และงานเย็บปักถักร้อย, นาฬิกา, เชิงเทียน, เครื่องเทศ, ร้านขายของเก่าและอื่นๆอีกมากมาย จนได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.15 น.            ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 064

DAY 14

กรุงเทพฯ

09.50น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

198,800. - บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง

26 เม.ย.– 09 พ.ค. 63

05 – 18 มิ.ย. 63

17 – 30 ก.ค. 63

07 – 20 ส.ค. 63

11 – 24 ก.ย. 63

09 – 22 ต.ค. 63

13 – 26 พ.ย. 63

25 ธ.ค. – 07 ม.ค. 64

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088