จอร์เจีย – อาร์เมเนีย 8 วัน

(1) : กรุงเทพฯ – โดฮา

(2) : โดฮา – ทบีลิซี – อะบานูออูบานิ – โบสถ์เมเคตี – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สะพานแห่งสันติภาพ

(3) : ทบีลิซี – เมตส์เคห์ตา – อารามจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – กอรี – พิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน – ทบิลิซี

(4) : ทบีลิซี – อันนานูรี – กุดาอุรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย – คาซเบกิ โบสถ์เกอร์เกตี้ – ทบีลิซี

(5) : ทบีลิซี่ – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักฮาร์ทซิน – ดิลิจัน – ทะเลสาบเซวาน – เยเรวาน

(6) : เยเรวาน – วิหารเก็กฮาร์ด – วิหารการ์นี – เดอะคาสเคด – ตลาดพาค ชูคา

(7) : เยเรวาน – วิหารคอร์วิราพ – วิหารเอคมิอัดซิน – วิหารซวาร์น๊อทส์ – สนามบินเยเรวาน

(8) : เยราวาน – โดฮา – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – โดฮา

22.30 น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์

DAY 2

โดฮา – ทบีลิซี– อะบานูออูบานิ –โบสถ์เมเคตี–ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สะพานแห่งสันติภาพ

01.45 น.         ออกเดินทางสู่ ทบีลิซี่ โดยเที่ยวบิน QR 837

05.25 น.         เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

07.15 น.         ออกเดินทางสู่ ทบิลิซี่ โดยเที่ยวบินที่ QR 355

13.05 น.         เดินทางถึง กรุงทบิลิซี่ พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

11.30 น.         เดินทางถึง กรุงทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจียตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ําคูรา (Kura) หรือ แม่น้ํามิตควารี (Mtkvari) ทบิลิซีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,700 ปีเป็นชุมชนคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ท่ามกลางความหลากหลายของชาติพันธุ์และภาษา

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       เดินทางสู่ย่าน อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สําหรับแช่น้ําพุร้อนที่มีแร่กํามะถันตามตํานานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที่ 1กอร์กัซลี่นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าวจึงทําให้ค้นพบบ่อน้ําพุร้อนแห่งนี้ขึ้นลักษณะของโรงอาบน้ําคล้าย ๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ่น นําท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้า ชมป้อมนาริกาลา (NarikalaFortress) และ อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Mother of a Georgian) ทั้งสองที่นี้ตั้งอยู่บนยอดเขาเดียวกันเพียงแต่อันหนึ่งจะอยู่ฝั่งซ้ายส่วนอีกอันหนึ่งจะอยู่ฝั่งขวาป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซีสร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุดส่วนอนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจียเป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตรมือข้างหนึ่งของรูปปั้นจะถือดาบ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจะถือแก้วไวน์ ซึ่งมีความหมายว่าหากใครที่มาเยือนจอร์เจียแบบศัตรูเธอจะใช้ดาบในมือขวาฟาดฟันให้แดดิ้น แต่หากใครที่มาเยือนอย่างมิตรไมตรี เธอจะต้อนรับด้วยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่นและอิ่มหนําสําราญ

นําท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่12ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ํามิตควารีในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการและที่พํานักของกษัตริย์ในบริเวณเดียวกันมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี (Statueof King VakhtangGorgasali) ผู้สร้างเมืองตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม

ชม ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรงและยังเต็มไปด้วยร้านค้าที่มีสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมายและตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลาย

นําท่านถ่ายรูปที่ระลึกกับ สะพานแห่งสันติภาพ (Bridge of Peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบีลิซี ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาว150เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัยโครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่ประเทศอิตาลี และนําเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ํามิตควารี

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม Holiday Inn Tbilisi  หรือเทียบเท่า

DAY 3

ทบีลิซี – เมตส์เคห์ตา – อารามจวารี–วิหารสเวติสโคเวลี – กอรี – พิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน – ทบีลิซี

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมตส์เคห์ตา (Mtskheta) เมืองโบราณที่สำคัญของจอร์เจีย เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรจอร์เจียตะวันออกของไอบีเรีย เมตส์เคห์ตาเป็นที่แรกของจอร์เจียที่รับศาสนาคริสต์เข้ามาในประเทศ และยังคงเป็นศูนย์กลางของจอร์เจียนออโธดอกซ์ จนถึงปัจจุบัน

ชม อารามจวารี หรือ โบสถ์ไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจอร์์เจียที่มีไม้กางเขนขนาดยักษ์ที่นักบุญนีโนสร้างขึ้นเมื่อเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์

ชม วิหารสเวติสโคเวลี สร้างในคริสตวรรษที่ 11 สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนความเชื่อมานับถือศาสนาคริสต์ซึ่ง ได้กลายมาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจีย เมื่อปี ค.ศ.337

เดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาร์ลิน ชาวจอร์เจียที่เป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียตในอดีต และยังมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองของเมืองแห่งนี้

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและสิ่งของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาร์ลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน มีการจัดแสดงประวัติชีวิตของสตาร์ลิน และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นําท่านชม อุพลิสชิเค่ (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานกันมานานแล้วกว่า 3000 ปี มีศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 จากนั้นเดินทางกลับ กรุงทบิลิซี่

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Holiday Inn Tbilisi หรือเทียบเท่า

DAY 4

ทบีลิซี – อันนานูรี – กุดาอุรี – อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจีย – คาซเบกิโบสถ์เกอร์เกตี้ – ทบิลิซี

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางบนทางหลวงทหารจอร์เจีย สู่ ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน

แวะถ่ายรูปวิว กุดาอุรี Gudauri เป็นสกีรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนความสูง 2,196 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยได้ชื่อว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในบริเวณเทือกเขาคอเคซัสเพราะมีระดับความลาดชันที่เหมาะสม ที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นําท่านเดินทางสู่ คาซเบกิ (Kazbegi) ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของประเทศ ใกล้กับพรมแดนประเทศรัสเซีย ห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 145 กิโลเมตร ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์เทือกเขาคอเคซัส (The Greater Caucasus) ตลอดเส้นทาง จากนั้นเดินทางกลับ กรุงทบีลิซี่

นําท่านชม โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti TrinityChurch) หรือ ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) เป็นชื่อที่นิยมเรียกโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 มี สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ําชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกิ

หมายเหตุ: การเข้าชมโบสถ์เกอร์เกตี้ อาจไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาว หิมะตกหนักมีโอกาสที่ถนนจากเมืองกูดาอูรีไปคาซเบกิจะถูกปิดหากเข้าชมไม่ได้ทางบริษัทฯจะจัดนําท่านเดินทางสู่ ภูเขาเอเลีย (Elia Mountain) แทน

เดินทางกลับ กรุงทบีลิซี

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Holiday Inn Tbilisi หรือเทียบเท่า

 

DAY 5

ทบีลิซี – ซาดาโคล – บากราทาเชน –อารามฮักฮาร์ทซิน – ดิลีจาน – ทะเลสาบเซวาน – เยเรวาน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ซาดาโคล (Sadakhlo) เป็นพรมแดนติดกับอาร์เมเนีย ข้ามพรมแดนสู่ อาร์เมเนีย ที่เมืองบากราทาเชน (Bagratashen) จากนั้นเดินทางสู่ ฮักห์พาท (Haghpat) หมู่บ้านท่องเที่ยวในภาคเหนือ ของจังหวัดโลรี ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย             นําท่านเข้าชมอารามฮักฮาร์ทซิน (Haghartsin Monastry) เป็นอารามเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่13ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองดิลิจันเดินทางสู่ ดิลิจัน (Dilijan) เมืองตากอากาศที่มีชื่อของอาร์เมเนีย มักจะเรียกกันว่า สวิตเซอร์แลนด์แห่งอาร์เมเนีย ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลกว่า 1,500 เมตร จึงทําให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีระหว่างทางนําท่านแวะชมเมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ําจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น้ําหลายสาย เช่น แม่น้ําฮราซดานและแม่น้ํามาสริค ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวาน

จากนั้นเดินทางสู่ กรุงเยเรวาน (Yerevan) เมืองหลวงของอาร์เมเนีย เป็นภาพสะท้อนของอดีตอันยาวนานนับพันปีของประเทศ ที่ตั้งอยู่ในจุดบรรจบของเอเชียและยุโรป เยเรวานเป็นเมืองใหญ่ตั้งอยู่ในหุบเขาอารารัต ตึกรามบ้านช่องในเยเรวาน ละม้ายคล้ายคลึงไปทางโซเวียตรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นหนึ่งในสหภาพโซเวียตมาก่อน

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม BW Dilijan Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 6

เยเรวาน – วิหารเก็กฮาร์ด – วิหารการ์นี – เดอะคาสเคด – ตลาดพาค ชูคา

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ วิหารเก็กฮาร์ด (Geghard Monastery) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิหารที่สวยที่สุดของอาร์เมเนีย สร้างในสมัยศตวรรษที่ 12-13 โดยการสลักผาหินลึกเข้าไปจนกลายเป็นวิหารในโพรงถ้ำอันยิ่งใหญอลังการ ทุกห้องจะมีไม้กางเขนสลักหินตามสไตล์อาร์เมเนียนตั้งเด่นอยู่ เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของคริตศาสนิกชน วิหารเก็กฮาร์ดแห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 2000

ชม วิหารการ์นี (Temple of Garni) เป็นวัดอิสลามเพียงวัดเดียวในอาร์เมเนีย ทรงโรมันโบราณอายุกว่า 1,700 ปี ตั้งอยู่บนขอบโตรกผาสูงหลายร้อยเมตร บริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย ปัจจุบันได้พังทลายไปหมดแล้ว ทั้งจากแผ่นดินไหวและกาลเวลา เหลือแต่ซากพระราชวัง อาคาร และห้องสรงน้ํานําท่านขึ้นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อชมภูมิประเทศที่เรียกว่า กอร์จ(Gorge) หรือ หน้าผา Symphony of Stones เป็นหน้าผาหินบะซอลต์ที่ถูกกัดกร่อนจากทางน้ํากอร์จ และกระแสลมในช่องเขา จนกลายเป็นหินทรงแปดเหลี่ยมเรียงตัวกันเหมือนปล่องออร์แกน งดงามประหลาดตา

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย             นําท่านชม รูปปั้น Mother of Armenia ผู้หญิงแห่งอาร์เมเนีย สูง 51 เมตร เด่นเป็นสง่ายิ่งใหญ่บนยอดเขาเหนือตัวเมืองเยเรวานชม เดอะคาสเคด (The Cascade) เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน ลักษณะจะเป็นขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน้ําลงมาเพื่อให้เป็นน้ําตกลงเป็นสายจากใจกลางที่อยู่ด้านบน ซึ่งสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างนี้ถูกสร้างให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของโซเวียรัสเซียในสงครามโลกครั้งที่ 2

ชม ตลาดพาค ชูคา (Pak Shuka Market) เป็นตลาดขายผลไม้ มีทั้งผลไม้สด ผลไม้แห้ง และถั่วต่างๆ มีแผงขายนับร้อยๆแผง นอกจากนี้ยังมีขนมหวาน อาทิลาวาช แผ่นแป้งแบนหวาน ซูจุ๊ก แป้งม้วนใส่ไส้ถั่ว วอลนัตหรือแมคาเดเมีย เนื้อแป้งจะมีความพิเศษ เพราะใช้แอปเปิลแอปริคอตพีชมากวนผสมกับน้ําผึ้ง แล้วตีให้เป็นแผ่นแป้ง มีให้เลือกสรรมากมาย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรมDoubleTree by Hilton Hotel Yerevanหรือเทียบเท่า

DAY 7

เยเรวาน – วิหารคอร์วิราพ – วิหารเอคมิอัดซิน –วิหารซวาร์น๊อทส์ – สนามบินเยเรวาน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วิหารคอร์วิราพ (Khor Virap Monastery) โบราณสถานสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอาร์์เมเนียคือ สถานที่จองจำนักบุญเกรกอรีนานถึง 13 ปีในคุกใต้ดินที่แทบจะมืดมิด วิหารคอร์วิราพจึงกลายเป็นสถานที่แสวงบุญสำหรับคริสต์ศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ จากวิหารนี้ท่านจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สูง 5,137 เมตร ในเขตตุรกีได้อย่างชัดเจน

เดินทางกลับกรุงเยเรวาน/ชม วิหารเอคมิอัดซิน (Echmiadzin Cathedral) ซึ่งแต่ดั้งเดิมเป็นที่รู้จักกันในนามของโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระแม่เจ้า และได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกชม วิหารซวาร์น๊อทส์ (Zvartnots Cathedral) ซึ่งในอดีตนับได้ว่าเป็นวิหารที่มีความสวยงามมากที่สุด เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ที่มีอิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณแห่งนี้ และต่อมาก็เป็นช่วงของการรุกรานของพวกอาหรับมุสลิม ซึ่งทุกวันนี้สถานที่โบราณแห่งนี้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพัง

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           ชม ตลาดเยเรวาน เวอร์นิสเส็จ (Yerevan Vernissage) ตลาดกลางแจ้งขนาดใหญ่ในเยเรวาน มีความยาว 350 เมตร โดยคําว่า Vernissage เป็นคําที่มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส เป็นสถานที่เหล่าพ่อค้าและศิลปินมาขายงานศิลปะต่างๆมากมาย และเลือกซื้อเป็นของเก็บสะสมหรือของฝากทางบ้าน

นําท่านชม โรงงานที่ผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้ออะรารัต (Yerevan Brandy Factory as Aravat) ซึ่งเป็นโรงงานชั้นนําและมีชื่อเสียงที่เป็นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 ที่ได้ใช้องุ่นพันธุ์ดีที่สุดและน้ําแร่อันมีชื่อเสียงของอาร์เมเนีย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดง

นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินเยเรวาน

DAY 8

เยเรวาน – โดฮา – กรุงเทพฯ

00.30 น.         เดินทางสู่ สนามบินเยเรวาน

02.45 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 286

04.40 น.         เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

07.15 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน QR 832

17.45 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

68,900. - บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กำหนดวันเดินทาง

11 – 18 เม.ย. 63

02 – 09 พ.ค. 63

06 – 13 มิ.ย. 63

25 ก.ค. – 01 ส.ค. 63

08 – 15 ส.ค. 63

19 – 26 ก.ย. 63

24 – 31 ต.ค. 63

14 – 21 พ.ย. 63

05 – 12 ธ.ค. 63

26 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088