จอร์เจีย – อาร์เมเนีย 8 วัน

(1) : กรุงเทพฯ – โดฮา

(2) : โดฮา – ทบีลิซี่

(3) : ทบีลิซี่ – เมตสเคห์ตา – กอรี – อุพลิสซิเค่ – ทบีลิซี่

(4) : ทบีลิซี่ – อันนานูรี – กุดาอุรี – คาซเบกิ – ทบีลิซี่

(5) : ทบีลิซี่ – ฮักห์พาท – ดิลีจาน

(6) : เซวาน – เยเรวาน – เก๊กฮาร์ด – เยเรวาน

(7) : เยเรวาน – กอร์วิราพ – เอคมิอัตซิน – ซวาร์น๊อทส์ – เยเรวาน

(8) : เยเรวาน – โดฮา – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – โดฮา

22.30 น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์

DAY 2

โดฮา – ทบีลิซี่

01.35 น.         ออกเดินทางสู่ ทบีลิซี่ โดยเที่ยวบิน QR 837

05.25 น.         เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

06.45 น.         ออกเดินทางสู่ ทบิลิซี่ โดยเที่ยวบินที่ QR 251

13.05 น.         เดินทางถึง กรุงทบิลิซี่ พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

กรุงทบีลิซี่ (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงาม ซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำคูรา (Kura) หรือ แม่น้ำมิตควารี (Mtkvari) ทบิลิซี่เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,700 ปี เป็นชุมชนคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ท่ามกลางความหลากหลายของชาติพันธุ์ และภาษา

นำท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12

ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริยในบริเวณเดียวกัน จะมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี ผู้สร้างเมืองตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม

ชม วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ ชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม สถานที่แห่งนี้ก็ได้มีชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilini Sioni) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7

ชม ป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) และอนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย Kartlis Deda, Mother Georgia ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลา เป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด

ชม ถนนรสตาเวลี (Rustaveli Avenue) เป็นถนนสายหลักของนครที่มีบรรยากาศแบบยุโรป ด้วยอาคารรูปทรงสูงใหญ่แบบโรมัน เรียงรายไปด้วยร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มีแผงขายของที่ระลึกหลากหลาย พวกงานศิลปะ เช่น ภาพวาด งานเครื่องปั้นดินเผา และบรรดาสินค้าพื้นเมืองถูกนำจัดวางอวดโฉมอยู่บนทางเท้าราวกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไทย

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม ZP Palace Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 3

ทบีลิซี่ – เมตสเคห์ตา – กอรี – อุพลิสซิเค่ – ทบีลิซี่

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมตส์เคห์ตา (Mtskheta) เมืองโบราณที่สำคัญของจอร์เจีย เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรจอร์เจียตะวันออกของไอบีเรีย เมตส์เคห์ตาเป็นที่แรกของจอร์เจียที่รับศาสนาคริสต์เข้ามาในประเทศ และยังคงเป็นศูนย์กลางของจอร์เจียนออโธดอกซ์ จนถึงปัจจุบัน

ชม อารามจวารี หรือ โบสถ์ไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจอร์์เจียที่มีไม้กางเขนขนาดยักษ์ที่นักบุญนีโนสร้างขึ้นเมื่อเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์

ชม วิหารสเวติสโคเวลี สร้างในคริสตวรรษที่ 11 สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนความเชื่อมานับถือศาสนาคริสต์ซึ่ง ได้กลายมาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจีย เมื่อปี ค.ศ.337

เดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาร์ลิน ชาวจอร์เจียที่เป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียตในอดีต และยังมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองของเมืองแห่งนี้

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและสิ่งของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาร์ลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน มีการจัดแสดงประวัติชีวิตของสตาร์ลิน และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นําท่านชม อุพลิสชิเค่ (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานกันมานานแล้วกว่า 3000 ปี มีศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 จากนั้นเดินทางกลับ กรุงทบิลิซี่

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม ZP Palace Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 4

ทบีลิซี่ – อันนานูรี – กุดาอุรี – คาซเบกิ – ทบีลิซี่

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางบนทางหลวงทหารจอร์เจีย สู่ ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน

แวะถ่ายรูปวิว กุดาอุรี Gudauri เป็นสกีรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนความสูง 2,196 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยได้ชื่อว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในบริเวณเทือกเขาคอเคซัสเพราะมีระดับความลาดชันที่เหมาะสม ที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นําท่านเดินทางสู่ คาซเบกิ (Kazbegi) ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของประเทศ ใกล้กับพรมแดนประเทศรัสเซีย ห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 145 กิโลเมตร ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์เทือกเขาคอเคซัส (The Greater Caucasus) ตลอดเส้นทาง จากนั้นเดินทางกลับ กรุงทบีลิซี่

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม ZP Palace Hotel หรือเทียบเท่า

 

DAY 5

ทบีลิซี่ – ฮักห์พาท – ดิลีจาน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ซาดาโคล (Sadakhlo) เป็นพรมแดนติดกับอาร์เมเนีย ข้ามพรมแดนสู่ อาร์เมเนีย ที่เมืองบากราทาเชน (Bagratashen) จากนั้นเดินทางสู่ ฮักห์พาท (Haghpat) หมู่บ้านท่องเที่ยวในภาคเหนือ ของจังหวัดโลรี ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996

ชม อารามฮักห์พาท Haghpat Monastery เป็นอารามอาร์เมเนียยุคกลาง หรืออารามไบแซนไทน์ ที่มีความซับซ้อนทางศาสนา ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 10 ในราชวงศ์คลูริเคียน เป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาในยุครุ่งเรืองสูงสุด ซึ่งมีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย             เดินทางสู่ ดิลิจัน (Dilijan) เมืองตากอากาศที่มีชื่อของอาร์เมเนีย มักจะเรียกกันว่า สวิตเซอร์แลนด์แห่งอาร์เมเนีย ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,500 เมตร จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม BW Dilijan Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 6

เซวาน – เยเรวาน – เก๊กฮาร์ด – เยเรวาน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน นั่งเรือล่องชมความงามของทะเลสาบเซวาน และ ชมอารามเซวาน หรือ เซวานาแว๊งค์ อารามเซวานตั้งอยู่ปลายแหลมด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบเซวาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.874 จากนั้นเดินทางสู่ กรุงเยเรวาน (Yerevan) เมืองหลวงของอาร์เมเนีย เป็นภาพสะท้อนของอดีตอันยาวนานนับพันปีของประเทศ ที่ตั้งอยู่ในจุดบรรจบของเอเชียและยุโรป เยเรวานเป็นเมืองใหญ่ตั้งอยู่ในหุบเขาอารารัต ตึกรามบ้านช่องในเยเรวาน ละม้ายคล้ายคลึงไปทางโซเวียตรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นหนึ่งใน สหภาพโซเวียตมาก่อน

เดินทางสู่ วิหารการ์นี (Temple of Garni) เป็นวัดอิสลามเพียงวัดเดียวในอาร์เมเนีย ทรงโรมันโบราณอายุกว่า 1,700 ปี ตั้งอยู่บนขอบโตรกผาสูงหลายร้อยเมตร บริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย ปัจจุบันได้พังทลายไปหมดแล้ว ทั้งจากแผ่นดินไหวและกาลเวลา เหลือแต่ซากพระราชวัง อาคาร และห้องสรงน้ำ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              ชม วิหารเก็กฮาร์ด (Geghard Monastery) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิหารที่สวยที่สุดของอาร์เมเนีย สร้างในสมัยศตวรรษที่ 12-13 โดยการสลักผาหินลึกเข้าไปจนกลายเป็นวิหารในโพรงถ้ำอันยิ่งใหญอลังการ ทุกห้องจะมีไม้กางเขนสลักหินตามสไตล์อาร์เมเนียนตั้งเด่นอยู่ เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของคริตศาสนิกชน วิหารเก็กฮาร์ดแห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.2000เดินทางสู่ กรุงเยเรวาน (Yerevan) เมืองหลวงของอาร์เมเนีย ตั้งอยู่ในหุบเขาอารารัตทางใต้ของเมือง คือช่องเขาแม่น้ำโวโรแทน เป็นภาพสะท้อนของอดีตอันยาวนานนับพันปีของประเทศ ที่ตั้งอยู่ในจุดบรรจบของเอเชียและยุโรป ตึกรามบ้านช่องในเยเรวานละม้ายคล้ายคลึงไปทางโซเวียตรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ คือจะสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยมบล็อกๆทึบๆ เนื่องจากเป็นหนึ่งในสหภาพโซเวียตมาก่อนนำท่านไปชม เดอะ คาสเคด (The Cascade) เป็นอุทยานทางศิลปะที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน ซึ่งลักษณะจะเป็นแบบขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน้ำลงมาเพื่อให้เป็นน้ำตกลงเป็นสายจากใจกลางที่อยู่ด้านบน ด้านล่างสุดเป็นสวนหย่อมและมีรูปประติมากรรมลอยตัว

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Ani Plaza Hotel Yerevan หรือเทียบเท่า

DAY 7

เยเรวาน – กอร์วิราพ – เอคมิอัตซิน – ซวาร์น๊อทส์ – เยเรวาน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วิหารคอร์วิราพ (Khor Virap Monastery) โบราณสถานสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอาร์์เมเนียคือ สถานที่จองจำนักบุญเกรกอรีนานถึง 13 ปีในคุกใต้ดินที่แทบจะมืดมิด วิหารคอร์วิราพจึงกลายเป็นสถานที่แสวงบุญสำหรับคริสต์ศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ จากวิหารนี้ท่านจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สูง 5,137 เมตร ในเขตตุรกีได้อย่างชัดเจน

ชม วิหารเอคมิอัดซิน (Echmiadzin Cathedral) ซึ่งแต่ดั้งเดิมเป็นที่รู้จักกันในนามของโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระแม่เจ้า และได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก

ชม วิหารซวาร์น๊อทส์ (Zvartnots Cathedral) ซึ่งในอดีตนับได้ว่าเป็นวิหารที่มีความสวยงามมากที่สุด เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ที่มีอิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณแห่งนี้ และต่อมาก็เป็นช่วงของการรุกรานของพวกอาหรับมุสลิม ซึ่งทุกวันนี้สถานที่โบราณแห่งนี้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพัง

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางกลับ กรุงเยเรวาน นำท่านเยี่ยมชม โรงงานที่ผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต (Yerevan Brandy Factory as Aravat) ซึ่งเป็นโรงงานชั้นนำและมีชื่อเสียงที่เป็นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 ที่ได้ใช้องุ่นพันธุ์ดีที่สุดและน้ำแร่อันมีชื่อเสียงของอาร์เมเนีย

ชม ตลาดเยเรวาน เวอร์นิสเส็จ (Yerevan Vernissage) ตลาดกลางแจ้งขนาดใหญ่ใน

เยเรวาน มีความยาว 350 เมตร โดยคําว่า Vernissage เป็นคําที่มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส เป็นสถานที่เหล่าพ่อค้าและศิลปินมาขายงานศิลปะต่างๆมากมาย และเลือกซื้อเป็นของเก็บสะสมหรือของฝากทางบ้าน

ชม ตลาดพาค ชูคา (Pak Shuka Market) เป็นตลาดขายผลไม้ มีทั้งผลไม้สด ผลไม้แห้ง และถั่วต่างๆ มีแผงขายนับร้อยๆแผง นอกจากนี้ยังมีขนมหวาน อาทิ ลาวาช แผ่นแป้งแบนหวาน ซูจุ๊ก แป้งม้วนใส่ไส้ถั่ว วอลนัตหรือแมคาเดเมีย เนื้อแป้งจะมีความพิเศษ เพราะใช้แอปเปิลแอปริคอตพีชมากวนผสมกับน้ำผึ้ง แล้วตีให้เป็นแผ่นแป้ง มีให้เลือกสรรมากมาย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Ani Plaza Hotel Yerevan หรือเทียบเท่า

DAY 8

เยเรวาน – โดฮา – กรุงเทพฯ

01.30 น.         เดินทางสู่ สนามบินเยเรวาน

03.25 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 286

05.25 น.         เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.15 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน QR 832

18.50 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

69,900. - บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กำหนดวันเดินทาง

21 – 28 ก.ค. 62

11 – 18 ส.ค. 62

15 – 22 ก.ย. 62

20 – 27 ต.ค. 62**

17 – 24 พ.ย. 62

17 – 24 พ.ย. 62

29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63**

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088