กรีซ ซานโตรินี 10 วัน

(1)   :   กรุงเทพฯ

(2)   :   กรุงเทพฯ – โดฮา – เอเธนส์ – เดลฟี่

(3)   :   เดลฟี่ – เมทีออร่า – คาลาบาก้า

(4)   :   คาลาบาก้า – เอเธนส์

(5)   :   เอเธนส์ – เที่ยว 3 เกาะ

(6)   :   เอเธนส์  – เกาะซานโตรินี่พัก 2 คืน

(7)   :    เกาะซานโตรินี่

(8)   :    เกาะซานโตรินี่ – เอเธนส์

(9)   :    เอเธนส์ – โดฮา

(10)  :   โดฮา – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ

22.30 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ ประตู 7/8 แถว P/Q

DAY 2

กรุงเทพฯ – โดฮา – เอเธนส์

01.45 น.        ออกเดินทางสู่ โดฮาโดยเที่ยวบินที่ QR 837

05.25 น.        เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

07.55 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์โดยเที่ยวบินที่ QR 203

11.50 น.        เดินทางถึง เอเธนส์(Athens)เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามเทพเจ้าอาธีนาในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก เนื่องจากภายในเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมของเหล่ามรดกทางวัฒนธรรมยุคคลาสสิก อนุสาวรีย์โบราณ และงานศิลปะที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และยังคงหลงเหลืออยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งบางแห่งก็ได้รับการทํานุบํารุงรักษาไว้เป็นอย่างดี

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                นําท่านเดินทางสู่ เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 940 เมตร บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาพาร์นัสซอส (Mount Parnassos) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องสิ่งทอ พรม และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียง เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของฝากตามอัธยาศัยนําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านอิเทีย (Itea) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเขตโฟซิส (Phocis) ของประเทศกรีซ อิเทียเป็นเมืองที่จัดได้ว่าค่อนข้างใหม่ คือค้นพบในปี ค .ศ. 1830 แต่กลายเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเวลาต่อมาเนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยังเป็นเมืองที่มีท่าเรือที่คึกคักอีกประการหนึ่งอยู่ติดริมอ่าวโครินเธียน

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (Delphi) ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงามมาก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือโลก Navel of the Earth ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Nafsika Palace (4*) หรือเทียบเท่า

DAY 3

เดลฟี่ – เมทีออร่า – คาลาบาก้า

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่างการละครและดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อเทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผู้ให้คําพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู้ทุกนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณ /ชมสเตเดียมแห่งเดลฟี (The Stadium) ที่คงสภาพไว้สมบูรณ์ที่สุดในกรีก/ชมพิพิธภัณฑ์เดลฟี (DelphiMuseum) ที่รวบรวมสิ่งของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปปั้นนักแข่งม้า Charioteerซึ่งเป็นรูปปั้นของนักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อลือชาในการแข่งขันกีฬาโอลิมเปียดแบบโบราณ

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                 เดินทางสู่ คาลาบาก้า (Kalabaka)  เมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเธสซาลี The Plain of Thessaly ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเมเทออรา (Meteora) และเป็นเมืองหลวงของมณฑลคาลาบาก้า

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม Divani Hotelหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY 4

คาลาบาก้า – เธอร์โมพิลี – เอเธนส์

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมทีออร่า (Meteora) เป็นที่ตั้งของสํานักสงฆ์ลอยฟ้า พระในศาสนาคริสต์นิกายกรีกออร์-โธดอกซ์ได้สร้างสํานักสงฆ์ไว้หลายแห่งบนยอดเขาหินทรายที่สูงชันจากพื้นราบ พระสงฆ์เหล่านี้หนีการคุกคามของพวกเตอร์กที่นับถือศาสนาอิสลาม และกําลังแผ่ขยายอิทธิพลมายังคาบสมุทรกรีซ และพบว่าแท่งหินทรายสูงชันเหล่านี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งสํานักสงฆ์เพื่อสืบทอดศาสนาต่อไปราว 800-900 ปีก่อน เมื่อเริ่มสร้างมีสํานักสงฆ์ทั้งหมด 20 แห่งด้วยกัน แต่ปัจจุบันเหลือที่เปิดทําการจริงอยู่เพียง 6 แห่ง

นําท่านชม อารามแห่งเมทิออรา (Meteora Monastery) บนยอดเขาเหล่านี้เป็นที่ตั้งของอารามหลายแห่งที่มีความพิเศษมากที่สุดในโลก โดยยอดเขาเหล่านี้มีรูปร่างแปลกตาอันเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ําปินิออส (Pineios) มาเป็นเวลานับล้านปี /ชม อารามเมกาโล เมเทออรอน (Megalo Meteoron) ซึ่งเป็นอารามที่ใหญ่ที่สุดในอารามทั้งหมด ใช้เวลาสร้างถึงกว่า 3 ศตวรรษจึงแล้วเสร็จ โดยก่อตั้งขึ้นราวปี ค.ศ. 1356 แต่เดิมที่เมเทออราเคยเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาถึง 24 แห่ง แต่ปัจจุบันจะเหลือเพียง 6 แห่งเท่านั้นที่ยังมีคนอาศัยและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม อารามแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง “เจมส์ บอนด์ตอน For your eyes only” อีกด้วย

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           เดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) ระหว่างทางผ่านเมืองเธอร์โมพิลี (Thermopylea)  เมืองที่เป็นที่รู้จักในฐานะสมรภูมิสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อ 480 ปีก่อนคริสตกาล โดยกองกําลังผสมกรีกประมาณ 7,000 นายได้ยึดเป็นที่ต้านกองกําลังขนาดมหาศาลของกองทัพเปอร์เซียเป็นเวลาสามวันก่อนที่จะถูกทรยศโดยชาวบ้านชื่ออีฟิอัลติสผู้เปิดช่องทางข้ามเขาให้ทหารเปอร์เซียเข้ามา โดยมีทหารกรีกชื่อ “ลิโอนิดาส” กษัตริย์ของสปาร์ต้าได้สั่งให้กองกําลังถายทัพในขณะนี้กองทหารสปาร์ต้าอยู่ต่อต้านจนคนสุดท้ายแวะถ่ายรูปกับรูปอนุสาวรีย์รูปปั้นของลิโอนิดาส (Lionedas)

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Athenian Callirhoe 4* Boutique หรือเทียบเท่า

DAY 5

เอเธนส์ – ล่องสามเกาะ “ไพโรส –ไฮดรา – เอจิน่า”– เอเธนส์

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหรือ Box Breakfast

นําท่านเพลิดเพลินไปกับการพักผ่อนไปกับการล่องเรือสู่สามเกาะอันสวยงาม “เกาะโพโรส (Poros) , เกาะไฮดรา (Hydra) และเกาะเอจิน่า (Aegina) ท่านจะได้ชื่นชมไปกับทิวทัศน์อันงดงามขณะเดินทางจากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะหนึ่ง

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย           เดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์ ช้อปปิ้ง ย่านพลาก้าสแควร์ (Plaka Square) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน เที่ยวซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ําคืน เชิญท่านช้อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพเจ้าของกรีก หรือจะเป็นสินค้าพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเก่าสําหรับนักสะสมก็หาได้ที่นี่ในราคาย่อมเยา

ค่ํา              รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรมAthenian Callirhoeหรือเทียบเท่า

DAY 6

เอเธนส์ – เกาะซานโตรินี่ (พักบนเกาะ2คืน)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหรือ Box Breakfast

06.00 น.    เดินทางสู่ท่าเรือ

07.00 น.     เรือออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่โดยเรือ Speed Boat

11.50 น.       เรือเทียบท่าที่ เกาะซานโตรินี่ (Santorini Island) เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลก ต่าง ใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซเดินทางสู่ หมู่บ้าน Pyrgosซึ่งตั้งอยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนเชิงหน้าผา พร้อมวิวทิวทัศน์เบื้องล่างอันงดงาม

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย               ชม หาดเพอร์ริสซา (Perrissa Beach) หรือหาดทรายดํา (Black Beach) ที่ชายหาดทรายสีดําสนิท จากเถ้าลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต นอกจากนี้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของหาดทรายสีดำตัดน้ําทะเลสีฟ้าที่เรียกว่า (Kamari Beach) ที่พบได้ที่นี่แห่งเดียว และร้านค้า 2 ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารักสบายตา

เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชมหมู่บ้านเอีย (Oia Village) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินค้างานฝีมือมากมายชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ ด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อันเป็นไฮไลท์ของเกาะที่พลาดไม่ได

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม MilosVillasหรือเทียบเท่าระดับ4 ดาว

DAY 7

ซานโตรินี่ – ทัวร์ภูเขาไฟ – ว่ายน้ําที่ Hot Springs – ฟิรา

เช้า              รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางลงสู่ท่าเรือโดย Cable Car สะดวกสบายโดยใช้เวลาเพียงประมาณ 10 นาที จากนั้นนําท่านล่องเรือสู่ Nea Kameni Volcano เกาะที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ โดยที่ท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสกับปากปล่องภูเขาไฟอย่างใกล้ชิด จนสามารถสัมผัสถึงความร้อนตามก้อนหินต่างๆที่ยังมีควันระอุอยู่ /จากนั้นล่องเรือสู่ Hot Springs*ให้ท่านคลายความเหน็ดเหนื่อยแบบสปาธรรมชาติที่เดียวในโลกที่จะทําให้ท่านสดชื่น กระปรี้กระเปร่ากับอุณหภูมิของน้ําอุ่น (ควรเตรียมชุดว่ายน้ําและผ้าเช็ดตัวไปด้วย)

**หมายเหตุสําหรับท่านที่จะลงไว้น้ำ ต้องเป็นผู้ว่ายน้ำแข็ง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไม่เป็นตะคิวง่าย เพราะน้ำจะมีอุณหภูมิที่เย็นจัด และเรือจะจอดอยู่ห่างจากจุดที่ว่ายน้ำ บ้างครั้งอาจไกลกว่า 200 เมตร**

นําท่านเดินทางขึ้นสู่หน้าผาโดย Cable Carสู่ เมืองฟิรา (Fira Town) เมืองหลวงของเกาะซานโทรินี่ ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19 แทนศูนย์กลางเก่าที่โดนแผ่นดินไหวทําลาย มีความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาวและฟ้าน้ําทะเล

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย            นําท่านชมเมืองฟิรากับสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ลานระเบียง และสีสันของอาคารบ้านเรือน ถนนเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารต่างๆตั้งตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาว และฟ้าน้ําทะเล ชมย่านการค้าของเมืองฟิราให้ท่านได้พักผ่อนอย่างแท้จริงกับบรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่งนี้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมาย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Milos Villasหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY 8

เกาะซานโตรินี่ – นั่งเรือเฟอร์รี่ (Business Class) – เอเธนส์

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสถานที่วิวที่สวยงามหลายแห่ง บางท่านอาจเคยเห็นบ้างตามโปสเตอร์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วเกาะ ท่านเป็นหนึ่งที่ถ่ายภาพจากสถานที่จริง ไม่ใช่เห็นแต่เพียงในโปสเตอร์อีกต่อไป ให้ท่านได้เดินถ่ายภาพอย่างจุใจ หรือจะเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกที่มีอยู่ทั่วไปตามทางเดิน หรือจะเลือกช้อปปิ้งแหล่งที่เปิดเป็นร้านค้าได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง/ นําท่านสู่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือFerry

15.30น         ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดย เรือ Blue Star (Business Class)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำบนเรือ Ferry

23.25น.          เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (Athens)

เข้าสู่ที่พัก       โรงแรมAthenian Callirhoe 4*Boutiqueหรือเทียบเท่า

DAY 9

เอเธนส์ – ช้อปปิ้ง Mc Arthur Glen – อิสตันบูล

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่สําคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena Nikeสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ)นครกรีกโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิสบนพื้นที่สูง โดยเป็นที่ตั้งของพระราชวังและที่อยู่ของข้าราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็นที่ตั้งของ วิหารพาเธนอน (The Parthenon) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าเอธีนา สร้างเมื่อปี 447 -432 ก่อนคริสต์กาล วิหารแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่เสาแบบดอริก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆได้อย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในยุค 2,500 กว่าปีก่อน นอกจากนั้นวิหารยังถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกาย กรีกออร์โธดอกซ์ (Greek Orthodox Church) ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีกตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ชื่นชมงานประติมากรรมที่หน้าจั่ววิหารเป็นเรื่องราวของเทพีเอธีนา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์

ชม วิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็นอนุสาวรีย์แห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค้ํายันวิหาร นอกจากนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้าซุสที่เพอกามุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง ที่จะทําให้ท่านได้กับความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ

วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอนและเทพีอะธีน่า โดยสร้างขึ้นในตําแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศใต้มีชุดของเสาค้ําทั้งหกต้นที่ออกแบบเป็นรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค้ํายันอาคาร ปัจจุบันเสาทั้งหกต้นถูกแทนที่ด้วยรูปจําลองเนื่องจากของจริงถูกนําไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกันการเสียหายจากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก

เที่ยง           รับประทานอาหารค่ําณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย             เดินทางสู่ แมคอาเธอร์เกล็นเอาท์เลท (Mc Athurglen Outlet) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์ดังกว่าร้อยแบรนด์ อาทิ Hugo Boss , Polo Ralph Lauren , Versace, S.Ferragamo, Tommy Hilfiger และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ

16.00น.      เดินทางสู่ สนามบินเอเธนส์

19.00น.      ออกเดินทางสู่ โดฮาโดยเที่ยวบินที่ QR 204

23.15น.       เดินทางถึงโดฮาเพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

ราคาเริ่มต้นที่

118,800.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

10 – 19 เม.ย. 63

01 – 10 พ.ค. 63 **

19 – 28 มิ.ย. 63 **

24 ก.ค. – 02 ส.ค. 63 **

07 – 16 ส.ค. 63 **

11 – 20 ก.ย. 63

09 – 18 ต.ค. 63

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088