สแกนดิเนเวีย 13 วัน ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน

(1) :  กรุงเทพฯ

(2) :  กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน – รูปปั้นเงือกน้อย – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก

(3) :  โคเปนฮาเกน – เฮิร์ตชัลส์ – เบอร์เกน – พักค้างคืนบนเรือสำราญ Fjord Line

(4) :  เบอร์เกน – ท่าเรือเก่าบริกเกน – นั่งรถราง Floibanen

(5) :  เบอร์เกน – ฟลัม – จุดชมวิวสเตกาซไตน์ – เกียร์โล

(6) :  เกียร์โล – ออสโล – ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท

(7) :   ออสโล – บินภายใน – อัลตา – ฮ็อนนิงส์โวก – นอร์ทเคป – มิดไนท์ซัน  

(8) :  ฮ็อนนิงส์โวก – คาราสจ๊อก – อิวาโล

(9) :  อิวาโล – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส – พักค้างคืนบนรถไฟ       

(10) : เฮลซิงกิ – อนุสาวรีย์ฌอง ซีเบเลียส – พักค้างคืนบนเรือสำราญ Silja Line – สต็อคโฮล์ม

(11) :  สต็อกโฮล์ม – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม – พระราชวังหลวง – ย่านเมืองเก่า – ย่านเซอเกิลส์

(12) :  สต็อกโฮล์ม – กรุงเทพฯ       

(13) :  กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ

22.30 น.        พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์หมายเลข D เคาน์เตอร์กรุ๊ปการบินไทย

DAY 2

กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน – รูปปั้นเงือกน้อย – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก – พระราชวังอามาเลียน บอร์ก – จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ถนนสตรอยก์

00.50 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน โดยเที่ยวบิน TG 950

06.35 น.       เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ดินแดนแห่งสมญานาม  “นครแห่งเทพนิยาย” เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก เป็นที่ตั้งของ ศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภารัฐบาลและเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวง เป็นที่ประทับของสมาชิกพระราชวงศ์ของเดนมาร์ก  ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย

ชม รูปปั้นเงือกน้อย (Little Mermaid) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกนตัวละครเอกในนิยายของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน นักแต่งนิทานชาวเดนมาร์กที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

ชมบริเวณ พระราชวังคริสเตียนบอร์ก(Christianborg Palace) ได้รับการดัดแปลงเป็นที่ทำการรัฐสภาเดนมาร์ก มีความพิเศษเพราะเป็นแห่งเดียวในโลกที่มี         3 หน่วยงานราชการหลัก ทั้งอำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการตั้งอยู่ในที่เดียวกัน ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของราชวงศ์แต่เนื่องจากเกิดไฟไหม้จึงย้ายไปประทับที่พระราชวังอมาเลียนบอร์ก แต่ในปัจจุบันก็ยังมีพื้นที่บางส่วนที่มาใช้ เช่น ห้องรับแขกของราชวงศ์

ถ่ายรูปบริเวณ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระ ราชินีและราชวงศ์เดนมาร์ก

ชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจำเมือง ที่สามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้นของใจกลางเมืองได้

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) แหล่ง

ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกน อยู่ในใจกลางเมือง Strøget ถนนคนเดินที่มีความคับคั่งของร้านค้า ตั้งแต่สินค้าราคาถูกและสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพง ถนนคนเดินนี้มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรจากศาลาว่าการเมือง (City Hall) จนถึงถนน Kongens Nyto

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Scandic Hvidovre หรือเทียบเท่า

DAY 3

โคเปนฮาเกน – เฮิร์ตชัลส์ – เบอร์เกน – พักค้างคืนบนเรือสำราญ Fjord Line

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางไปยัง เฮิร์ตชัลส์ (Hirtshals) เมืองและท่าเรือบน       ชายฝั่ง Skagerrak บนเกาะ Vendsyssel-Thy ที่ด้านบนสุด       ของคาบสมุทรจัตแลนด์ตอนเหนือของเดนมาร์ก

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านชมและสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนรวมไปถึง     บรรยากาศของเมืองเฮิร์ตชัลส์ ซึ่งอยู่ติดกับมหาสมุทรจัต         แลนด์ตอนเหนือของเดนมาร์ก และเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องเป็นหนึ่งในท่าเรือประมงที่ใหญ่ที่สุดในเดนมาร์ก     และเป็นท่าเรือเฟอร์รี่อีกด้วย

16.00 น.       นำทุกท่านสู่ท่าเรือเฟอร์รี่และเตรียมตัวเช็คอินลงเรือ เพื่อ        เดินทางจากเฮิร์ตชัลส์ไปยัง เมืองเบอร์เกน ประเทศนอร์เวย์       ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมของสองฝั่งทะเลตอนเหนือสุด        ของเดนมาร์ก เพลิดเพลินไปกับอาหารและเครื่องดื่มที่แสนอร่อย ความบันเทิงชั้นยอด แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี ธรรมชาติที่สวยงาม และเตียงที่สะดวกสบายสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มตลอดทั้งคืนค่ำ

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ

เข้าสู่ที่พัก      พักค้างคืนบนเรือ

DAY 4

เบอร์เกน – ท่าเรือเก่าบริกเกน – นั่งรถราง Floibanen

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือ

12.30 น.       เดินทางมาถึง เมืองเบอร์เกน (Bergen) เมืองหลวงแห่ง        ศิลปวัฒนธรรม ใหญ่อันดับสองของประเทศและเป็นเมืองท่า     สำคัญทางชายทะเลตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ เมืองหลวง           เก่าแก่แห่งฟยอร์ด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดก         โลกจากองค์การยูเนสโกด้วย

13.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านชมบริเวณท่าเรือเก่าบริกเกน (Bryggen) สัญลักษณ์ของเมืองนี้ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นการก่อสร้างที่โดดเด่นและมีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยม หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง ตัวแคปริคอน หรือม้ามังกร

ให้อิสระท่านได้เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และนำท่าน นั่งรถราง Floibanen ขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำเพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ของเมืองเบอร์เกนที่งดงามในอีกมุมหนึ่ง

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Best Western Plus Hotel Hordaheimen หรือเทียบเท่า

DAY 5

เบอร์เกน – ฟลัม – จุดชมวิวสเตกาซไตน์ – เกียร์โล

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองฟลัม (Flam) ซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของฟยอร์ด เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ตั้งอยู่ริมชายฝั่งของซองฟยอร์ดจึงมีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง

ชม จุดชมวิวสเตกาซไตน์(Stegastein Viewpoint) 1 ใน10 จุดชมวิวหวาดเสียวที่สุดในโลก เป็นจุดชมวิวที่เป็นทางยื่นออกมาจากริมผาให้มุมมองที่น่าตื่นเต้นโดยมีกระจกใสกันคนพลัดตกอยู่ปลายทางเดิน เหนือฟยอร์ดอันสวยงามในเมืองออร์แลนด์

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียร์โล (Geilo) เมืองตากอากาศที่มีประชากรอาศัยเพียงประมาณ 2,400 คน ตั้งอยู่ในหุบเขา Hallingdal เป็นเมืองที่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติ

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Vestlia Resort หรือเทียบเท่า

DAY 6

เกียร์โล – ออสโล – ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อ ออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านชม ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) หนึ่งในสนามกีฬาที่โด่งดังที่สุดในโลก ตั้งสูงตระหง่านอยู่บนยอดเขาและเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952

ผ่านชม Akershus Castle and Fortress เป็นปราสาทในยุคกลาง ป้อมนี้สร้างเพื่อเป็นแนวกำแพงป้องกันเมืองออสโล และปราสาทแห่งนี้ยังเคยเป็นที่คุมขังนักโทษอีกด้วย

นำท่านเดินเล่นและ ช้อปปิ้ง ณ ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท (Karl Johans gate) ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Quality Hotel 33 หรือเทียบเท่า

DAY 7

ออสโล – บินภายใน – อัลตา – ฮ็อนนิงส์โวก – นอร์ทเคป – มิดไนท์ซัน

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม/นำท่านเดินทางไปยังสนามบินออสโล

09.20 น.    บินภายในสู่เมืองอัลตา โดยเที่ยวบิน DY 320

11.20 น.       เดินทางถึง เมืองอัลตา (Alta) ได้ชื่อว่าเป็น เมืองแห่งแสงเหนือ ที่นี่ไม่ได้มีแค่เพียงสภาพอากาศที่เหมาะสำหรับการชมภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจในชั้นบรรยากาศเท่านั้น แต่ยังมีหอดูแสงเหนือแห่งแรกของโลกอีกด้วย ซึ่งสร้างขึ้นที่นี่บนเขาฮาลด์เดอในปี ค.ศ. 1899

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮ็อนนิงส์โวก (Honningsvag) ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่เหนือสุดของโลก ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ แคว้นกว้างใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณแห่งทะเลน้ำแข็ง (Arctic Circle) และเป็นดินแดนแห่ง “พระอาทิตย์เที่ยงคืน

นำท่านเข้าสัมผัสบรรยากาศบาร์น้ำแข็งขั้วโลกเหนือที่ อาร์ติโก ไอซ์ บาร์ (Artico Ice Bar) ให้ท่านได้ชมบาร์ที่ทุกอย่างทำมาจากน้ำแข็ง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์บาร์ แก้วน้ำ ถาด เป็นต้น ทางบาร์จะมีเสื้อกันหนาวเตรียมไว้ให้ทุกท่านสำหรับสวมใส่เมื่อเข้าไป  ด้านใน พร้อมทั้งเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ท่านละ 2 ดริงค์ โดยเสิร์ฟมาในแก้วน้ำที่ทำจากน้ำแข็ง ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านในไอซ์บาร์ตามอัธยาศัย ซึ่งนอกจากนี้ทางบาร์ได้มีการจำลองที่อยู่แบบอิกลู ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเอสกิโมที่ทำจากน้ำแข็งทั้งหลังไว้ด้านในให้ท่านได้บันทึกภาพอีกด้วย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

23.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ นอร์ทเคป หรือ แหลมเหนือ (North Cape) ดินแดนอันเป็นที่สุดของการเดินทาง เป็น จุดเหนือสุดของทวีปยุโรป (ตำแหน่ง 71 องศา 10 ลิปดา 21 ฟิลิปดาเหนือ) เป็นจุดที่มีหน้าผาสูงสุดของทวีปยุโรป ด้วยความสูงถึง 307 เมตร เป็นแหลมปลายหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นทะเลแบเร็นตส์ (Barents Sea) ทะเลแห่งขั้วโลกเหนือ จุดชม มิดไนท์ซัน (Midnight sun) หรือ พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้สะดวก  ที่สุดในนอร์เวย์ และโด่งดังที่สุดของยุโรป ได้ชื่อว่าเป็นแดนสวรรค์แห่งขั้วโลกเหนือ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ที่ต้องการมาชมและบันทึกภาพอันงดงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืน

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์นอร์ทเคป (North Cape Museum) เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ และสิ่งต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับแหลมเหนือ รวมถึงประวัติการเสด็จประพาสนอร์ทเคปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

นำท่านเข้าชม นอร์ทเคปฮอลล์ (Northcape Hall) เพื่อชม “พระอาทิตย์เที่ยงคืน(Midnight Sun) ที่ส่องแสงสุขสว่างยามราตรี พร้อมดื่มแชมเปญแกล้มไข่ปลาคาเวียร์ ท่านจะได้รับ “ประกาศนียบัตร”  ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่เดินทางมาถึงขั้วโลกเหนือแห่งนี้ บนจุดเหนือสุดของโลกที่สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Scandic Nordkapp หรือเทียบเท่า

DAY 8

ฮ็อนนิงส์โวก – คาราสจ๊อก – อิวาโล

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินสู่ เมืองคาราสจ๊อก (Karasjok) เมืองที่ตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล  เป็นชุมชนสำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวแลปป์หรือชาวซามิ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่อยู่ในแถบนี้มานานนับศตวรรษ และมีหลายชนเผ่าในบริเวณเหนือเส้นอาร์คติกในเขตนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และรัสเซีย

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิวาโล (Ivalo) เมืองเล็ก ๆ ทางตอนเหนือของ แลปแลนด์ (Lapland) เป็นเมืองที่เงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อน พื้นที่ติดป่าและทะเลสาบ ไม่มีไฟตามท้องถนน เมื่อฟ้าเปิดจะสามารถมองเห็นดาวเต็มท้องฟ้า หากมาในช่วงที่มีแสงเหนือจะสามารถเห็นได้ง่าย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Hotel Ivalo หรือเทียบเท่า

DAY 9

อิวาโล – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส – พักค้างคืนบนรถไฟ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi)  เมืองซึ่งตั้งอยู่บริเวณเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจ การปกครอง และการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำ Kemijoki และแม่น้ำ Ounasjoki ได้ชื่อว่าเป็นเมืองปากประตูสู่แผ่นดินชาว Lapland และยังถือว่าเป็นเมืองของซานตาคลอส ที่เด็ก ๆ รู้จักกันดีทั่วโลกอยู่ด้วย

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย ท่านเข้าชม หมู่บ้านซานตาคลอส (Santa Claus Village) ที่ประกอบไปด้วยร้านของเล่นซานตาคลอส ที่ทำการไปรษณีย์ซานตา และ “บ้านซานตาคลอส”  ที่ท่านจะได้มีโอกาสพบซานตาคลอส

นำท่านข้ามเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) อันเป็นเส้นบ่งบอกว่าดินแดนที่อยู่เหนือจากเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลนี้ จะไม่เห็นพระอาทิตย์ตลอดช่วงฤดูหนาวมีเวลาให้ท่านเลือกของที่ระลึกและถ่ายรูปคู่กับซานตาคลอสตัวจริง  (ค่าใช้จ่ายสำหรับถ่ายรูปไม่รวมอยู่ในรายการ)

  ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิโดยรถไฟตู้นอนทันสมัย สะดวกสบายตามมาตรฐานสแกนดิเนเวีย โดยภายในห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน รวมทั้งมีห้องน้ำสะอาดภายในห้องพัก

DAY 10

เฮลซิงกิ – อนุสาวรีย์ฌอง ซีเบเลียส – จัตุรัสรัฐสภา – มหาวิหารอุสเปนสกี้ พักค้างคืนบนเรือสำราญ Silja Line – สต็อคโฮล์ม

06.27 น.        รถไฟเข้าเทียบชานชาลาที่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ อยู่ติดกับเมืองวันตาและเมืองเอสโป ซึ่งรวมตั้งเป็นเขตมหานครเฮลซิงกิมีชื่อเดิมว่า “เฮลซิงฟอร์ส” และยังคงเป็นชื่อเมืองในภาษาสวีเดนในปัจจุบัน นำท่านชมประเทศ เจ้าของนาม "ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก" นครลูกครึ่งที่มีประชากรกว่าสี่แสนคนมีคาร์ล ลุดวิกเองเกล ชาวเยอรมันทำหน้าที่เป็นสถาปนิกใหญ่ในโครงการสร้างเมืองใหม่นี้

08.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

          ชม อนุสาวรีย์ฌอง ซีเบเลียส (Sibelius  Monument) นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงชาวฟินน์ ซึ่งตั้งอยู่ภายใน สวนซีเบเลียส (Sibelius Park) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับฌอง ซิเบ

เลียส ออกแบบโดย Eila Hiltunen ประติมากรชาวฟินน์ ประกอบไปด้วยท่อเหล็กประมาณ 600 ท่อเชื่อมประสานเข้าด้วยกันอนุสาวรีย์นี้มีน้ำหนักถึง 24 ตัน

เที่ยง           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย             ชมศูนย์กลางของเมืองที่ จัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่งมีขนาดใหญ่รองรับคนได้หลายหมื่นคน สิ่งก่อสร้างสำคัญบริเวณจัตุรัสนี้คือ มหาวิหาร (Cathedral) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัส ทางทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นทำเนียบรัฐบาลและอาคารหลัก  ของมหาวิทยาลัยตามลำดับ และบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง "เรดส์" โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต

ผ่านชม มหาวิหารอุสเปนสกี้ (Uspenski Cathedral) โบสถ์แบบรัสเซียออร์โธดอกซ์ และเป็นโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่บนเนินไม่ไกลจากบริเวณท่าเรือ มีลานกว้างหน้าวิหาร เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปด้านล่างของอ่าวฟินแลนด์และตลาดริมท่าเรือที่สวยงาม

15.30 น.       นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือและเตรียมตัวเช็คอินลงเรือ เพื่อเดินทางโดยเรือสำราญขนาดมหึมา Silja Line เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ที่สุดของแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติกสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

17.00 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อคโฮม โดยเรือสำราญล่องทะเลบอลติกขนาดมหึมา ล่องผ่านฟยอร์ดอันแสนงามของฟินแลนด์ สู่ทะเลบอลติกจนถึงกรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ เช่น ห้องเล่นเกมต่าง ๆ โรงภาพยนตร์ ภัตตาคาร บาร์ คาสิโน ไนต์คลับ ร้านค้าปลอดภาษีที่จำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษสุด

เข้าสู่ที่พัก      พักบนเรือสำราญ Silja Line

**ห้องพักแบบมีหน้าต่างทุกห้อง มองเห็นวิว ทิวทัศน์ของทะเลบอล ติดจากห้องพัก**

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์สแกนดิเนเวียนซีฟู้ด ณ ภัตตาคารบนเรือ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเล      นานาชนิด โดยเฉพาะปลาแซลมอนปรุงพิเศษ และไข่ปลาคาร์เวียร์เลิศรส พร้อมเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็น    เบียร์,ไวน์ หรือซอฟดริงค์ให้เลือกดื่มแบบ Unlimited เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

DAY 11

สต็อกโฮล์ม – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม – พระราชวังหลวง – ย่านเมืองเก่า – จัตุรัสกุสตาฟ อดอล์ฟ – ย่านเซอเกิลส์

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

09.45 น.       เดินทางถึง กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบมาร์ลาร์ จนได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งน้ำ หรือ เวนิสแห่งยุโรปเหนือ

ชม ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall) ซึ่งออกแบบก่อสร้างโดยรังนาร์ ออสเบิร์ก (Rangnar Ostberg)  ตัวตึกก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและตกแต่งผนังในห้องเต้นรำที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ขัดผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1911 และในเดือนธันวาคมของทุกปี ที่นี่จะใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยการมอบรางวัลโนเบลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 10  ธันวาคม โดยผู้พระราชทานคือสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรสวีเดน สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเหรียญรางวัลโนเบล

ชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ) ที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระราชวงศ์สวีเดนและเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดและมีชีวิตชีวาที่สุดของยุโรป ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรค สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1754

นำท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังหลวง มีกลิ่นอายของศตวรรษที่ 17 ทั้งบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน เช่นเดียวกับเสน่ห์ของตรอกซอกซอยต่างๆ ที่เรียงรายไปด้วยร้านกาแฟและร้านหนังสือต่างๆ ที่คุณจะเพลิดเพลินในการเที่ยวชม

ชม จัตุรัสกุสตาฟ อดอล์ฟ (Gustav Adolfs Square) หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Stortorget ซึ่งแปลว่าจัตุรัสใหญ่ เป็นจัตุรัสที่มีความเก่าแก่และกว้างขวางโอ่อ่า ประดับตกแต่งด้วยพื้นอิฐสีแดงที่มีความสวยงามและลวดลายเรขาคณิตที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 บ่าย             อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบริเวณ ย่านเซอเกิลส์ (Sergels Torg) ย่านศูนย์กลางของเมือง และบริเวณถนน Drottninggatan ถนนคนเดินที่มีร้านค้ามากมาย และเป็นถนนช้อปปิ้งหลักของเมืองสต็อกโฮล์ม

 ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Quality Hotel Globe หรือเทียบเท่า

DAY 12

สต็อกโฮล์ม – กรุงเทพฯ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.30 น.         นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินสต็อกโฮล์ม อาร์ลันดา

13.30 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  TG 961

DAY 13

กรุงเทพฯ

05.45 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

154,000.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กำหนดวันเดินทาง

24 พ.ค. – 5 มิ.ย. 63

21 มิ.ย. – 3 ก.ค. 63

19 – 31 ก.ค. 63

9 – 21 ส.ค. 63

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088