เจาะลึกเลบานอน 8 วัน 6 คืน

(1)   :     กรุงเทพฯ –  บาห์เรน –  เบรุต

(2)   :    เบรุต –  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – เดอร์ เอล คามาร์ – พระราชวังไบเทดดีน

(3)   :     เบรุต – ถ้ำไจต้า – ฮาริสต้า – บิบลอส – เบรุต

(4)   :     เบรุต – บา อัลเบค – คซาร่า – แอนจาร์ – เบรุต

(5)   :     เบรุต – พิพิธภัณฑ์ คาริล ยิบราน – เชคก้า – หุบเขาคาดิชา – ป่าซีดาร์ –

บชาร์ริ – เบรุต 

(6)   :     เบรุต – ไซดอน – ไทร์ – เบรุต

(7)    :     เบรุต – Pigeons Rock – สนามบินเบรุต – บาห์เรน – กรุงเทพฯ

(8)   :      กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ - บาห์เรน - เบรุต

09.00 น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินกัลฟ์แอร์

11.50 น.         ออกเดินทางสู่ บาห์เรน โดยเที่ยวบินที่ GF 153

14.40 น.         เดินทางถึง บาห์เรน เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

17.15 น.         ออกเดินทางสู่ เบรุต โดยเที่ยวบินที่ GF 911

19.50 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยาน เบรุต (Beirut) ประเทศเลบานอน หลังจากผ่านพิธีการตรวจค้นคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรมRamada DownTown or Radisson Blu Martinez หรือเทียบเท่า

DAY 2

เบรุต - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ - เดอร์ เอล คามาร์ - พระราชวังไบเทดดีน

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (National Museum) ซึ่งปดไปนานเพื่อการซอมแซมหลังเกิดสงครามกลางเมือง โดยโบราณวัตถุถูกเก็บไดจากการขุดคนสมบัติทั่วทั้งประเทศเลบานอนบางสวน สามารถชมงานใน 4 หองใหญ คือ หองอัขมุน (Ashmoun) อาฮีรัม (Aheeram) 7 นักปราชญ (The seven wise men) และยักษแหงหุบเขา (The Giant of Jbell) เราจะไดชมงานสวยๆ ที่มีขนาดใหญ อาทิ โลงศพแกะสลัก อยางวิจิตร รูปแกะสลักหินออนทั้งมนุษยและสัตวตามเสาและหัวเสา

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรม เดอร์ เอล คามาร์ (Deir El Qamar) อดีตเมืองหลวงของประเทศเลบานอน ในช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มีผู้ปกครองเลบานอน นามว่า เอมีร์ ฟาคห์เรดดีน ที่ 2 เข้ามามีอำนาจในช่วงปี ค.ศ. 1590 หมู่บ้านประกอบไปด้วยมัสยิด และ พระราชวังประวัติศาสตร์ และอาคารบริหารราชการ ศตวรรษที่ 17 มีโบสถ์เป็นศูนย์รวมการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน จึงกลายเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวรรณกรรมแห่งเลบานอน และยังเป็นหมู่บ้านแรกในเลบานอนที่จะมีการจัดการในระบบเขตเทศบาล เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1864 และเป็นบ้านเกิดของบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น นักเขียนและนักการเมือง

นำท่านชม พระราชวังไบเทดดีน (Beited-Dine) ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าชายอาหรับ นามว่า Bashir Shihab II ในช่วงระหว่างปี ค. ศ. 1788 – 1818 เป็นที่ประทับของเจ้าชายอาหรับจนกระทั่งปี ค.ศ. 1840 หลังจากนั้นอาคารถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่ชาวเติร์ก เป็นที่พักของรัฐบาล ต่อมาในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสใช้ในการปกครองท้องถิ่น มีการบูรณะพระราชวังของเก่า หลังจากที่ได้ประกาศให้เป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1943 หลังจากที่ได้รับอิสรภาพ พระราชวังไบเทดดีนได้กลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนของประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมของพระราชวังไบเทดดีน จัดได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของงานสถาปัตยกรรมในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ของเลบานอน

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม Ramada Down Town or Radisson Blu Martinez หรือเทียบเท่า

DAY 3

เบรุต - ถ้ำไจต้า – ฮาริสต้า – บิบลอส – เบรุต

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ถ้ำไจต้า (Jeita Cave) โดยการขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) หนึ่งในถ้ำที่สวยงามที่สุดในโลก และมีการจัดการที่ยอดเยี่ยมของถ้ำคือ ปูทางเดินเป็นถนนซีเมนต์ตามขอบถ้ำไล่ขึ้นไปในตัวถ้ำขนาดใหญ่ รวมความยาวถนนประมาณ 650 เมตร บางส่วนยื่นเข้าไปในหุบเหว นอกจากนั้นยังใช้แสงสีหลากหลายเพื่อทำให้หินงอกหินย้อยดูงดงามมากอีกด้วย

เยี่ยมชม รูปปั้นพระนางฮาริสซ่า (Harissa) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ พระนางแห่งเลบานอน (Lady of Lebanon) หรือ (Notre Dame du Liban) ซึ่งทำด้วยโลหะบรอนซ์ หนักประมาณ 15 ตัน ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19

เดินทางสู่ เมืองบิบลอส (Byblos) ปัจจุบันคือเมือง Jubeil ชมเมืองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีผู้อาศัยติดต่อกันประมาณ 7,000 ปี และเป็นท่าเรือแห่งแรกของโลก ด้วยความสำคัญดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้เป็น มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1984

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่าน ชมเมืองเก่า ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ที่มีผู้อาศัยติดต่อกันมาประมาณ 7,000 ปี และเป็นท่าเรือแห่งแรกของโลก เชื่อว่าตัวกำแพงเมืองถูกสร้างในยุค Bronze Age (2,800 ปี ก่อนคริสตกาล) ด้วยความสำคัญดังกล่าวจึง

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1108 โดยใช้หินจากโบราณสถานของโรมันและอาหรับ แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์จอห์น เดอะ แบพทิสต์ สร้างในสมัยสงครามครูเสด / เดินทางกลับสู่กรุงเบรุต

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Ramada Down Town or Radisson Blu Martinez หรือเทียบเท่า

DAY 4

เบรุต – บา อัลเบค – คซาร่า – แอนจาร์ – เบรุต

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองบา อัลเบค (Baalbeck) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานของโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคโบราณ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงสำคัญที่สุดในเลบานอน และได้ถูกขึ้นทะเบียนกับองค์การ มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1984

ชม ซากโบราณสถานของพวกโรมัน ในสมัยที่จักรพรรดิปอมเปย์มีอำนาจมากที่สุดในราว 64 ปีก่อนคริสตกาล ได้ขยายอณาจักรโรมันออกไปอย่าง มากมาย และได้สร้างสิ่งต่างๆ ซึ่งได้มีวิหารของเทพเจ้าบาลซัล ที่ยังมีสภาพที่คงความสมบูรณ์ และรูปแบบที่สวยงาม นอกจากนั้นยังมีวิหารแห่งเทพเจ้าวีนัส ซึ่งได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโลก

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             เดินทางสู่ ปราสาทคซาร่า (Chateau Ksara) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงของพวกคริสต์ที่ได้มาอาศัยอยู่ และได้ริเริ่มในเรื่องของการปลูกองุ่นเพื่อนำมาทำเหล้า ไวน์ขาว และไวน์แดง หรือที่เรียกว่า ซาโตคซาร่า (Chateau Kasara) จำนวนเหล้าไวน์ที่ผลิตได้ในปริมาณร้อยละ 90 มาจากที่นี่

                ผ่านชม เมืองแอนจาร์ (Aanjar) เมืองขนาดเล็กที่รุ่งเรืองในยุคมุสลิม ราชวงศ์อูมเมยาร์ด เข้าปกครองในสมัยของกาหลิบวาลิดที่ 1 ช่วง ค.ศ. 705 ชมพระราชวังโบราณ โรงอาบน้ำ ร้านค้าต่างๆ ที่มีมากกว่า 600 ร้านค้า ที่แสดงให้เห็นว่า เมืองแอนจาร์แห่งนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าในสมัยโบราณเช่นกัน  / เดินทางกลับสู่กรุงเบรุต

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Ramada Down Town or Radisson Blu Martinez หรือเทียบเท่า

DAY 5

เบรุต – พิพิธภัณฑ์ คาริล ยิบราน – เชคก้า – หุบเขาคาดิชา – ป่าซีดาร์ – บชาร์ริ – เบรุต

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ คาริล ยิบราน ( Khalil Gibran Museum) นักกวีชื่อดังของโลก มีบ้านเกิดอยู่ที่เมืองบซาร์ริ ก่อนย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในอเมริกา คาริล ยิบราน สามารถแต่งบทกวีได้ทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ แม้เขาจะใช้ชีวิตอยู่ต่างบ้านต่างถิ่น แต่ก็ไม่เคยลืมความรักในชาติพันธุ์ของเขา เขาสิ้นชีวิตลง ณ นครนิวยอร์ก และได้นำร่างของเขากลับมายังบ้านเกิด ที่เมืองบซาร์ริ ซึ่งภายหลังได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงชีวประวัติ คาริล ยิบราน ถือเป็นบุคคลสำคัญของชาวเลบานอนเป็นอย่างมาก

นำท่านเดินทางตามทางหลวงที่เลียบชายฝั่งทะเลผ่าน เมืองเชคก้า ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูมิทัศน์ภูเขาที่สวยงามที่สุดในเลบานอน ชม หุบเขาคาดิชา ซึ่งบางครั้งเรียกว่าหุบเขาศักดิ์สิทธิ์วาดีคาดิชา เป็นหนึ่งในชุมชนทางศาสนายุคคริสต์ศาสนาตอนต้นที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโล อารามในคริสต์ศาสนาหลายแห่งมีอายุเก่าแก่มากตั้งอยู่บนภูมิทัศน์อันขรุขระของขุนเขาอย่างน่าทึ่ง ผ่านชม ป่าต้นซีดาร์ ต้นซีดาร์มีคุณค่าสูงยิ่งในยุคโบราณ โดยเป็นวัสดุก่อสร้างศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่หลายแห่งในบริเวณป่าแห่งนี้ ในบริเวณป่าแห่งนี้ต้นซีดาร์บางต้นมีอายุกว่า 1,000 ปี อีกทั้งยังถือเป็นต้นไม้ประจำชาติของเลบานอนและต้นซีดาร์ยังปรากฎเป็นสัญลักษณ์ตรงกลางธงชาติเลบานอนอีกด้วยและได้รับความคุ้มครองยกย่องเป็นมรดกโลดในปี ค.ค. 1998

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โกบราน คาลิ โบราน นักกวีชื่อดังของโลก มีบ้านเกิดอยู่ที่เมืองบชาร์ริ ก่อนย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในอเมริกา โกบรานคาลิ สามารถแต่งบทกวีได้ทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ แม้เขาจะใช้ชีวิตอยู่ต่างบ้านต่างถิ่นแต่ก็ไม่เคยลืมความรักในชาติพันธ์ของเขา เขาสิ้นชีวิตลง ณ นครนิวยอร์คและได้นำร่างของเขากลับมายังบ้านเกิดเมืองบชาร์ริ ซึ่งภายหลังได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงชีวประวัติ บุคคลสำคัญของชาวเลบานอนอย่างมาก / นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเบรุต

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Ramada Down Town or Radisson Blu Martinez หรือเทียบเท่า

DAY 6

เบรุต – ไซดอน – ไทร์ – เบรุต

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองไซดอน (Sidon) เมืองท่าอีกแห่งของฟีนีเซียน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับที่ 3 รองจากบิบลอส และ ไทร์

ชม เขตเมืองเก่าของเมืองไซดอน (Old Town) ชมสถาปัตยกรรมตามอาคารบ้านเรือนที่อยู่ตามตรอกซอกซอยและตลาด (Souk) ที่ยังคงอารยธรรมเก่าแก่ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยยุคกลางจนถึงปัจจุบัน

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               เข้าชม ปราสาททะเล (Sidon Sea Castle) สร้างโดยนักรบครูเสด ในปี ค.ศ. 1228 บนเกาะเล็กๆ ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ ด้วยการทำสะพานหิน จุดประสงค์เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันเมือง บนป้อมแห่งนี้เคยมีหอคอยอยู่ 2 หอ และถูกพวกมัมลุคทำลายเมื่อยึดเมืองไทร์ได้ เพื่อมิให้พวกครูเสดกลับมาใช้งานได้อีก

เดินทางสู่ เมืองไทร์ (Tyre) เมืองท่าสำคัญของชาวฟีนีเซียน เริ่มมีการตั้งรกรากของประชากรเมื่อราว 2,750 ปีก่อนคริสตกาล เมืองไทร์ นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกที่มีชื่อว่า เฮโรโดตัส (Herodotus) ซึ่งได้รับสมญานามว่า “บิดาแห่งประวัติศาสตร์” เป็นผู้บันทึกเอาไว้ว่า เมืองไทร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อราว 2,750 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตเมืองนี้เคยถูกอเล็กซานเดอร์มหาราช (กรีก) บุกเข้ายึดครอง ต่อมาได้รับเอกราชและกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของโรมัน ปัจจุบัน เมืองไทร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย / เดินทางกลับสู่กรุงเบรุต

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Ramada Down Town or Radisson Blu Martinez หรือเทียบเท่า

DAY 7

เบรุต – Pigeons Rock – สนามบินเบรุต – บาห์เรน – กรุงเทพฯ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

แวะถ่ายรูปกับ หินรูปนกพิราบ (Pigeons’ Rock) เป็นหินที่ถูกธรรมชาติกัดกร่อนเป็นโพรงริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเบรุต และชมย่านบริเวณริมชายฝั่งทะเล สถานที่พักผ่อนเดินเล่นของชาวเบรุต

-------------------- เดินทางสู่สนามบินเบรุต -----------------------

13.10 น.          ออกเดินทางสู่ บาห์เรน โดยเที่ยวบินที่ GF 910

17.20 น.         เดินทางถึง บาห์เรน เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

22.25 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ GF 152

DAY 8

กรุงเทพฯ

08.55 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

69,900. - บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กำหนดวันเดินทาง

09 – 16 เม.ย. 63

30 เม.ย. – 07 พ.ค. 63

23 – 30 ก.ค. 63

06 – 13 ส.ค. 63

17 – 24 ก.ย. 63

22 – 29 ต.ค. 63

19 – 26 พ.ย. 63

03 – 10 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. – 07 ม.ค. 64

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088