เลบานอน 7 วัน

(1)   :         กรุงเทพฯ

(2)   :         ดูไบ – เบรุต

(3)   :         เบรุต – ถ้ำไจต้า – ฮาริสต้า – บิบลอส – เบรุต

(4)   :         เบรุต – เชคก้า – หุบเขาคาดิชา – ป่าซีดาร์ – บชาร์ริ – เบรุต 

(5)   :         เบรุต – บา อัลเบค – คซาร่า – เบรุต

(6)   :         เบรุต – ไซดอน – สนามบินเบรุต – ดูไบ

(7)   :          ดูไบ – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ

22.00 น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) แถว T ประตู 9 - 10

DAY 2

ดูไบ – เบรุต

01.05 น.         ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK 385

05.00 น.         เดินทางถึง ดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

07.30 น.         ออกเดินทางสู่ เบรุต โดยเที่ยวบินที่ EK 957

09.55 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยาน เบรุต (Beirut) ประเทศเลบานอน หลังจากผ่านพิธีการตรวจค้นคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว

นำท่านสู่ ย่านใจกลาง เมืองเบรุต (Beirut) ซึ่งกำลังบูรณะฟื้นฟูให้งดงามเหมือนเดิม เมืองเบรุตมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี โดยการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี ปรากฏหลักฐานของชาวฟินิเซียน อารยธรรมเฮเลนิสติก, เปอร์เซีย, โรมัน, อาหรับ และออตโตมัน (ทั้งยังถูกกล่าวถึงเป็นลายลักษณ์อักษรในจดหมายที่ส่งถึงกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์ ในสมัยศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตกาล  อีก  ด้วย) หลังสิ้นสุดสงครามกลางกรุงเบรุต ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวา จึงได้รับการจัดอันดับจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์ค ไทม์ ว่าเป็นสุดยอดสถานที่ที่ควรไปเยือนในปี 2009 ปัจจุบันเป็นทั้งเมืองหลวง ศูนย์กลางการบริหารวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของประเทศเลบานอน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย              เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (National Museum) ซึ่งปดไปนานเพื่อการซอมแซมหลังเกิดสงครามกลางเมือง โดยโบราณวัตถุถูกเก็บไดจากการขุดคนสมบัติทั่วทั้งประเทศเลบานอนบางสวน สามารถชมงานใน 4 หองใหญ คือ หองอัขมุน (Ashmoun) อาฮีรัม (Aheeram) 7 นักปราชญ (The  seven wise men) และยักษแหงหุบเขา (The Giant of Jbell) เราจะไดชมงานสวยๆ ที่มีขนาดใหญ อาทิ โลงศพแกะสลัก อยางวิจิตร รูปแกะสลักหินออนทั้งมนุษยและสัตวตามเสาและหัวเสา

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สไตล์เลบานอน

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Radisson Blu Martinez Hotel หรือเทียบเท่า (5*)

DAY 3

เบรุต – ถ้ำไจต้า – ฮาริสต้า – บิบลอส – เบรุต

รถโค้ช       เบรุต – ถ้ำไจต้า           ระยะทาง 27 กม.       ใช้เวลานั่งรถประมาณ 30 นาที

                   ถ้ำไจต้า – ฮาริสต้า      ระยะทาง 27 กม.       ใช้เวลานั่งรถประมาณ 30 นาที

                   ฮาริสต้า – บิบลอส       ระยะทาง 25 กม.       ใช้เวลานั่งรถประมาณ 25 นาที

                   บิบลอส – เบรุต            ระยะทาง 39 กม.       ใช้เวลานั่งรถประมาณ 58 นาที

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ถ้ำไจต้า (Jeita Cave) โดยการขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) หนึ่งในถ้ำที่สวยงามที่สุดในโลก และมีการจัดการที่ยอดเยี่ยมของถ้ำคือ ปูทางเดินเป็นถนนซีเมนต์ตามขอบถ้ำไล่ขึ้นไปในตัวถ้ำขนาดใหญ่ รวมความยาวถนนประมาณ 650 เมตร บางส่วนยื่นเข้าไปในหุบเหว นอกจากนั้นยังใช้แสงสีหลากหลายเพื่อทำให้หินงอกหินย้อยดูงดงามมากอีกด้วย

เยี่ยมชม รูปปั้นพระนางฮาริสซ่า (Harissa) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ พระนางแห่งเลบานอน (Lady of Lebanon) หรือ (Notre Dame du Liban) ซึ่งทำด้วยโลหะบรอนซ์ หนักประมาณ 15 ตัน ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19

เดินทางสู่ เมืองบิบลอส (Byblos) ปัจจุบันคือเมือง Jubeil ชมเมืองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีผู้อาศัยติดต่อกันประมาณ 7,000 ปี และเป็นท่าเรือแห่งแรกของโลก ด้วยความสำคัญดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้เป็น มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1984

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Menu Sea Food (Grilled Fish)

บ่าย             นำท่าน ชมเมืองเก่า ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ที่มีผู้อาศัยติดต่อกันมาประมาณ 7,000 ปี และเป็นท่าเรือแห่งแรกของโลก เชื่อว่าตัวกำแพงเมืองถูกสร้างในยุค Bronze Age (2,800 ปี ก่อนคริสตกาล) ด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1108 โดยใช้หินจากโบราณสถานของโรมันและอาหรับ แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์จอห์น เดอะ แบพทิสต์ สร้างในสมัยสงครามครูเสด / เดินทางกลับสู่กรุงเบรุต

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Radisson Blu Martinez Hotel หรือเทียบเท่า (5*)

DAY 4

เบรุต – เชคก้า – หุบเขาคาดิชา – ป่าซีดาร์ – บชาร์ริ – เบรุต

รถโค้ช       เบรุต – เชคก้า           ระยะทาง 65 กม.          ใช้เวลานั่งรถประมาณ 54 นาที

                   เชคก้า - บชาร์ริ          ระยะทาง 44 กม.          ใช้เวลานั่งรถประมาณ 59 นาที

                   บชาร์ริ – เบรุต            ระยะทาง 107 กม.        ใช้เวลานั่งรถประมาณ 1 ชม. 52 นาที

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางตามทางหลวงที่เลียบชายฝั่งทะเลผ่าน เมืองเชคก้า ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูมิทัศน์ภูเขาที่สวยงามที่สุดในเลบานอน ชม หุบเขาคาดิชา ซึ่งบางครั้งเรียกว่าหุบเขาศักดิ์สิทธิ์วาดีคาดิชา เป็นหนึ่งในชุมชนทางศาสนายุคคริสต์ศาสนาตอนต้นที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโล อารามในคริสต์ศาสนาหลายแห่งมีอายุเก่าแก่มากตั้งอยู่บนภูมิทัศน์อันขรุขระของขุนเขาอย่างน่าทึ่ง ผ่านชม ป่าต้นซีดาร์ ต้นซีดาร์มีคุณค่าสูงยิ่งในยุคโบราณ โดยเป็นวัสดุก่อสร้างศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่หลายแห่งในบริเวณป่าแห่งนี้ ในบริเวณป่าแห่งนี้ต้นซีดาร์บางต้นมีอายุกว่า 1,000 ปี อีกทั้งยังถือเป็นต้นไม้ประจำชาติของเลบานอนและต้นซีดาร์ยังปรากฎเป็นสัญลักษณ์ตรงกลางธงชาติเลบานอนอีกด้วยและได้รับความคุ้มครองยกย่องเป็นมรดกโลดในปี ค.ค. 1998

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สไตล์เอเชีย

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โกบราน คาลิ โบราน นักกวีชื่อดังของโลก มีบ้านเกิดอยู่ที่เมืองบชาร์ริ ก่อนย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในอเมริกา โกบรานคาลิ สามารถแต่งบทกวีได้ทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ แม้เขาจะใช้ชีวิตอยู่ต่างบ้านต่างถิ่นแต่ก็ไม่เคยลืมความรักในชาติพันธ์ของเขา เขาสิ้นชีวิตลง ณ นครนิวยอร์คและได้นำร่างของเขากลับมายังบ้านเกิดเมืองบชาร์ริ ซึ่งภายหลังได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงชีวประวัติ บุคคลสำคัญของชาวเลบานอนอย่างมาก

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเบรุต

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สไตล์อิตาเลี่ยน

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Radisson Blu Martinez Hotel หรือเทียบเท่า (5*)

DAY 5

เบรุต – บา อัลเบค – คซาร่า – เบรุต

รถโค้ช       เบรุต – บาอัลเบค         ระยะทาง 90 กม.         ใช้เวลานั่งรถประมาณ 1 ชม. 34 นาที

                   บาอัลเบค – คซาร่า      ระยะทาง 39 กม.          ใช้เวลานั่งรถประมาณ 39 นาที

                   คซาร่า – เบรุต              ระยะทาง 52 กม.          ใช้เวลานั่งรถประมาณ 1 ชม. 5 นาที

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองบา อัลเบค (Baalbeck) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานของโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคโบราณ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงสำคัญที่สุดในเลบานอน และได้ถูกขึ้นทะเบียนกับองค์การ มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1984

ชม ซากโบราณสถานของพวกโรมัน ในสมัยที่จักรพรรดิปอมเปย์มีอำนาจมากที่สุดในราว 64 ปีก่อนคริสตกาล ได้ขยายอณาจักรโรมันออกไปอย่าง มากมาย และได้สร้างสิ่งต่างๆ ซึ่งได้มีวิหารของเทพเจ้าบาลซัล ที่ยังมีสภาพที่คงความสมบูรณ์ และรูปแบบที่สวยงาม นอกจากนั้นยังมีวิหารแห่งเทพเจ้าวีนัส ซึ่งได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโลก

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบอินเตอร์เนชั่นแนล

บ่าย              เดินทางสู่ ปราสาทคซาร่า (Chateau Ksara) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงของพวกคริสต์ที่ได้มาอาศัยอยู่ และได้ริเริ่มในเรื่องของการปลูกองุ่นเพื่อนำมาทำเหล้า ไวน์ขาว และไวน์แดง หรือที่เรียกว่า ซาโตคซาร่า (Chateau Kasara) จำนวนเหล้าไวน์ที่ผลิตได้ในปริมาณร้อยละ 90 มาจากที่นี่ / เดินทางกลับสู่กรุงเบรุต

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Radisson Blu Martinez Hotel หรือเทียบเท่า (5*)

DAY 6

เบรุต – ไซดอน – เบรุต – ดูไบ

รถโค้ช            เบรุต – ไซดอน ระยะทาง 44 กม.         ใช้เวลานั่งรถประมาณ 39 นาที

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม ย่านคอร์นิช เดินชมสองข้างทาง ซี่งเต็มไปด้วยภัตตาคารและร้านกาแฟ

แวะถ่ายรูปกับ หินรูปนกพิราบ (Pigeons’ Rock) เป็นหินที่ถูกธรรมชาติกัดกร่อนเป็นโพรงริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเบรุต และชมย่านบริเวณริมชายฝั่งทะเล สถานที่พักผ่อนเดินเล่นของชาวเบรุต

เดินทางสู่ เมืองไซดอน (Sidon) เมืองท่าอีกแห่งของฟีนีเซียน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับที่ 3 รองจากบิบลอส และ ไทร์

ชม เขตเมืองเก่าของเมืองไซดอน (Old Town) ชมสถาปัตยกรรมตามอาคารบ้านเรือนที่อยู่ตามตรอกซอกซอยและตลาด (Souk) ที่ยังคงอารยธรรมเก่าแก่ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยยุคกลางจนถึงปัจจุบัน

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สไตล์เลบานอน

บ่าย              เข้าชม ปราสาททะเล (Sidon Sea Castle) สร้างโดยนักรบครูเสด ในปี ค.ศ. 1228 บนเกาะเล็กๆ ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ ด้วยการทำสะพานหิน จุดประสงค์เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันเมือง บนป้อมแห่งนี้เคยมีหอคอยอยู่ 2 หอ และถูกพวกมัมลุคทำลายเมื่อยึดเมืองไทร์ได้ เพื่อมิให้พวกครูเสดกลับมาใช้งานได้อีก

เดินทางกลับสู่กรุงเบรุต

16.00 น.         เดินทางสู่ สนามบินเบรุต

19.25 น.         ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK 954

DAY 7

ดูไบ – กรุงเทพฯ

01.15 น.           เดินทางถึง ดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

03.05 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 384

12.05 น.          เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

79,800. - บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

22 – 28 ก.ย. 62

20 – 26 ต.ค. 62

01 – 07 ธ.ค. 62

27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088