แกรนด์ อียิปต์ 9 วัน 7 คืน

(1) :    กรุงเทพฯ – มัสกัต – ไคโร

(2) :    กิซ่า – มหาพีระมิด – สฟิงซ์ – ขี่อูฐ – พีระมิดซัคคาร่า – เมมฟิส – โรงงานทำกระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม

(3) :    ไคโร – ลักซอร์ – วิหารคารนัค – วิหารลักซอร์ – (พักค้างคืนบนเรือสำราญ 5*)

(4) :    อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน – หุบผากษัตริย์ – วิหารฮัคเชฟซุต – อีสน่า – (พักค้างคืนบนเรือสำราญ 5*)

(5) :    วิหารแห่งเอ็ดฟู – วิหารคอมออมโบ (พักค้างคืนบนเรือสำราญ 5*)

(6) :    อัสวาน – เชื่อนยักษ์ High Dam – วิหารแห่งฟิเล – ชมเสาหินโอบิลิสก์ – ล่องเรือเฟลุคกะ – (พักค้างคืนบนเรือสำราญ 5*)

(7) :    อัสวาน – วิหารอาบูซิมเบล – อัสวาน 

(8) :    อัสวาน – บินภายใน – ไคโร – ป้อมซิทาเดล – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ รวมเข้าชมห้องมัมมี่ – ข่านเอลคาลีลี่

(9) :    ไคโร – มัสกัต – กรุงเทพฯ  

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – มัสกัต – ไคโร

06.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินโอมาน แอร์ ประตู 9 แถว T

09.10 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงมัสกัต โดยเที่ยวบินที่ WY 818 (Boeing 787 – Dream Liner)

(ใช้เวลาบิน ประมาณ 5 ชม. 55 นาที)

12.00 น.       เดินทางถึง กรุงมัสกัต เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่อง 2 ชม. 45 นาที)

14.45 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ WY 405 (Airbus 330)

(ใช้เวลาบิน ประมาณ 4 ชม. 15 นาที)

17.00 น.       เดินทางถึง กรุงไคโร (Cairo) เป็นเมืองหลวงของอียิปต์ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ มีประชากรมากถึง 15.2

ล้านคน "ไคโร" ในภาษาอาหรับมีความหมายว่า'ชัยชนะ'

(เวลาที่ประเทศอียิปต์ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Steigenberger Pyramids Hotel หรือเทียบเท่า 5*

DAY 2

กิซ่า – มหาพีระมิด – สฟิงซ์ – ขี่อูฐ – พีระมิดซัคคาร่า – เมมฟิส – โรงงานทำกระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม เมืองกิซ่า (Giza) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศอียิปต์ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมืองไคโร เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมของอียิปต์

นำท่านเข้าชม มหาพีระมิด (Great Pyramid) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียงหมู่มหาปีรามิด มี 3องค์ ถูกสร้างมานานกว่า4,500ปี เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์3องค์ คือฟาโรห์ คีออปส์ ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเก็บพระบรมศพของกษัตริย์แห่งอียิปต์โบราณ ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30ปี นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก มีลักษณะเป็นกรวยเหลี่ยมขนาดใหญ่ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของยุคโบราณสิ่งเดียวเท่านั้นที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน

ชม สฟิงซ์ กิซ่า (Great Sphinx Of Giza) สฟิงค์และหมู่มหาปิรามิดแห่งเมืองกิซ่าชมสฟิงซ์ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนศีรษะเป็นพระพักตร์ขององค์ฟาโรห์ แต่ลำตัวเป็นสิงห์โต มีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ลำตัวเป็นสิงห์โตหมอบเพศผู้แสดงถึงอำนาจ ที่บริเวณที่ราบสูงกิซ่านี้ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาว 73ม สูง 20ม แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียว

พิเศษ !! ให้ท่านได้สนุกสนานกับการ ขี่อูฐกลางทะเลทราย โดยมีหมู่มหาพีระมิดเป็นฉากหลัง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจยิ่ง

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย            นำท่านชม พีระมิดซัคคาร่า (Saqqara) หรือ พีรามิดขั้นบันได เป็นปิรามิดที่เก่าแก่ที่สุด ใช้เป็นที่ฝังพระศพฟาโรห์และราชวงศ์จากเมืองหลวง อิมโฮเทป (Imhotep) ภายในพีระมิดมีสิ่งก่อสร้างเป็นห้องซ่อนอยู่ข้างใน เพื่อให้เป็นที่ประทับอย่างแสนสบายของฟาโรห์ในโลกแห่งความตาย มีทั้งโบสถ์,      ห้องจัดงานเลี้ยง, ตามผนังสลักเป็นรูปเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับองค์ฟาโรห์อย่างงดงาม

นำท่านชม เมืองเมมฟิส (Memphis) เป็นเมืองหลวงแรกของอาณาจักรอียิปต์โบราณ ปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยของเมืองรุ่งเรืองให้เห็น มีแต่พิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ ที่ขุดพบในเมืองและบริเวณใกล้เคียงให้ได้เยี่ยมชม

นำท่านเข้าชมศูนย์กลางการทำ โรงงานทำกระดาษปาปีรุส (Papyrus) ศูนย์กลางที่จัดทำกระดาษ  ปาปิรุส ณ สถาบันปาปิรุส ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ปาปิรุส ของกรุงไคโร ก่อตั้งขึ้นในปี1968 โดย Dr Hasan Ragab เพื่อให้คนได้รู้เกี่ยวกับศิลปะโบราณในการทำต้นกก พบกับการสาธิตเกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นกก ซึ่งเป็นพืชที่สำคัญกับคนของอียิปต์และถูกนำมาใช้สำหรับการเขียนโดยชาวอียิปต์โบราณ,ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของต้นกก ที่มีสำคัญในชีวิตของชาวอียิปต์ ชมการสาธิตวิธีทำกระดาษปาปิรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นกก ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณ

ชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม (Perfume Factory) ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดังๆ หลายยี่ห้ออีกด้วย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Steigenberger Pyramids Hotel หรือเทียบเท่า 5*        

DAY 3

ไคโร – ลักซอร์ – วิหารคารนัค – วิหารลักซอร์ – (พักค้างคืนบนเรือสำราญ 5*)

เช้า                  Box Breakfast / เดินทางสู่สนามบิน

07.30 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองลักซอร์ โดยเที่ยวบินที่ MS 361

08.40 น.       เดินทางถึง เมืองลักซอร์ (Luxor) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรอียิปต์โบราณที่เคยรุ่งเรืองอยู่เมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้ว

เดินทางสู่ท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำไนล์ เพื่อเช็คอินลงเรือสำราญ 5 ดาว ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ห้องพักที่สะดวกสบาย ห้องอาหารขนาดใหญ่ที่จะนำท่านพบกับความประทับใจกับทัศนียภาพแสนงดงามของริมสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

16.00 น.   นำท่านชม วิหารคารนัค (Temple Of Karnak) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเนื้อที่เฉพาะตัวมหาวิหารเอกหลังเดียวก็มีอาณาบริเวณถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางไว้ได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอามอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปีมาแล้ว หลังจากนั้น ฟาโรห์องค์ต่าง ๆ ก็สร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่โตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในสมัยของฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 2 พระนางฮัทเชปซุท และฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 จนถึงสมัยพระเจ้ารามเซสที่ 2

ชม วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ  เช่นกัน วิหารแห่งนี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่ และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

หลังอาหารค่ำท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบำหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นรำตามจังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั้นๆขึ้นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ดำเนินการ)

เข้าสู่ที่พัก      พักบนเรือสำราญ หรือเทียบเท่า

DAY 4

อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน – หุบผากษัตริย์ – วิหารฮัคเชฟซุต – อีสน่า

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

นำท่านนั่งรถโค้ชข้ามไปยังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์

นำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป มีความสูงถึง 20 เมตรซึ่งสมัยก่อนเป็นวิหารที่ใช้ฝังพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้ตัววิหารทั้งหลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเท่านั้น

นำท่านชม หุบผากษัตริย์ (Valley Of The King) บริเวณหน้าผาธีบัน ภูเขาหินทรายสีแดง ซึ่งฟาโรห์ใช้เป็นสุสานฝังพระศพและสมบัติล้ำค่ามากมาย โดยใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปทำเป็นช่องทางลับ โดยภายในทำเป็นทางเดินเป็นช่วง ๆ และห้องสำหรับวางโลงศพ สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว หุบผากษัตริย์แห่งนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเมื่อมีการขุดค้นพบสุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมนในปี 1922 โดยลอร์ด คาร์นาวอน เศรษฐีชาวอังกฤษที่หลงใหลในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณ โดยให้นายฮาวเวิร์ด คาร์เตอร์ นักโบราณคดีชาวอเมริกันไปขุดค้นเพื่อหาหลุมผังศพยุวกษัตริย์ที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อน โดยใช้เวลาค้นหาตามจุดต่าง ๆ ของหุบผากษัตริย์อยู่ถึง 5 ปีเต็ม จนในที่สุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 1922 จึงค้นพบและเปิดเข้าไปในสุสานที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบมา

ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of Queen Hatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปีมาแล้วเป็นที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต  รู้จักในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

บ่าย              ล่องเรือสู่ เมืองอีสน่า (Esna) / ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

หลังอาหารค่ำท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบำหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นรำตามจังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั้นๆขึ้นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ดำเนินการ)

เข้าสู่ที่พัก         พักบนเรือสำราญ หรือเทียบเท่า

DAY 5

วิหารแห่งเอ็ดฟู – วิหารคอมออมโบ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ ล่องเรือสู่ เมืองเอ็ดฟู (Edfu)

นำท่านนั่งรถม้า เพื่อชม วิหารแห่งเอ็ดฟู (Temple Of Horus Of Edfu) วิหารแห่งเอ็ดฟูได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากวิหารแห่งนี้ถูกทรายปกคลุมจนเกือบถึงยอดหัวเสาอยู่เป็นเวลายาวนาน วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพฮอรัส เทพแห่งสงคราม ซึ่งได้รับการนับถืออย่างมากจากชาวอียิปต์ ตัววิหารนี้ถูกสร้างด้วยขนาดที่ใหญ่โต / นำท่านนั่งรถม้ากลับมายังเรือ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

บ่าย              นำท่านล่องเรือต่อสู่ เมืองคอมออมโบ (Komombo) ชุมชนที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำไนล์

16.00 น.     นำท่านชม วิหารคอมออมโบ (Temple Of Komombo) ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพ โซเบ็ก เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และผู้สร้างโลก รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ซึ่งมีเศียรเป็นจระเข้ และฮาโรริสหรือเทพฮอรัสเก่าแก่ที่มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพแห่งสงคราม เป็นวิหารแห่งเดียวที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพสององค์ในสถานที่แห่งเดียวกัน และเนื่องจากวิหารนี้สร้างบนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำไนล์ เป็นบริเวณที่มีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ จึงบูชาเทพโซเบกและมีจระเข้มัมมี่เก็บรักษาไว้ / เรือออกเดินทางสู่ เมืองอัสวาน

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

หลังอาหารค่ำท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบำหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นรำ ตามจังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั้นๆขึ้นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ดำเนินการ)  

เข้าสู่ที่พัก         พักบนเรือสำราญ หรือเทียบเท่า

DAY 6

อัสวาน – เชื่อนยักษ์ High Dam – วิหารแห่งฟิเล – ชมเสาหินโอบิลิสก์ – ล่องเรือเฟลุคกะ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

ชม High Dam เขื่อนยักษ์ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1960 แม่น้ำไนล์ทั้งสายให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์ ใช้ผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้หมื่นล้านกิโลวัตต์ต่อปี

นำท่านล่องเรือสู่วิหารแห่งฟิเล (Philae Temple)  ที่ตั้งอยู่บนเกาะศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งฟาโรห์ในราชวงศ์ปโตเลมีสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพีไอซิส บริเวณรอบวิหารประกอบไปด้วยเสาระเบียง (Colonnades) ซึ่งสลักลวดลายเกี่ยวกับพิธีบูชาเทพเจ้าและซุ้มประตูวิหารขนาดใหญ่ วิหารแห่งนี้ได้รับการบูรณะจากนักโบราณคดีด้วยการย้ายตัววิหารจากที่ตั้งเดิม ซึ่งถูกน้ำท่วมเป็นเวลากว่า 70 ปีหลังการสร้างเขื่อนอัสวาน

ชม เสาหินโอบิลิสก์ (Unfinished Obelisk) แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เสาโอบิลิสก์นี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบูชาแด่เทพอามุน-รา หรือ   สุริยะเทพ

13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

16.00 น.         นำท่าน ล่องเรือใบโบราณ หรือที่เรียกกันว่า เรือเฟลุคกะ (Felucca) ผ่านชมสวนพฤกสศาสตร์ (Botanical Gardens) เป็นที่ศูนย์รวมพันธ์ไม้นานาชนิด สุสานอากาข่าน รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอัสวาน

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

เข้าสู่ที่พัก   พักบนเรือสำราญ หรือเทียบเท่า

DAY 7

อัสวาน – วิหารอาบูซิมเบล - อัสวาน

04.00 น.         นำท่านนั่งรถโค้ชออกเดินทางสู่ เมืองอาบูซิลเบล / อาหารเช้าแบบBox Breakfast

07.30 น.          เดินทางถึง เมืองอาบูซิลเบล

นำท่านชม วิหารอาบูซิมเบล อายุเก่าแก่กว่า 3,100 ปีที่ฟาโรห์รามเซสที่ 2 มหาราชสร้างขึ้น เพื่อถวายแด่เทพรา – ฮอรัคตี้ เทพแห่งแสงอาทิตย์ยามเช้า วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ใต้สุดของอียิปต์ ตัววิหารตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลสาบนาซเซอร์ ด้านหน้าของวิหารจะมีรูปสลักหินขนาดใหญ่ สูงถึง 33 เมตรของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ภายในวิหารจะเต็มไปด้วย  รูปสลักหินบรรยายเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในรัชสมัยของฟาโรห์รามเซสที่ 2 เช่น สงครามที่สมรภูมิคาเดช ด้านในสุดของวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปสลักหินของเทพเจ้า 4 องค์และหนึ่งในนั้น คือฟาโรห์รามเซสที่ 2 ซึ่งทุกปีในตอนรุ่งเช้าของวันที่ 22 ก.พ. และ 22 ต.ค. จะมีลำแสงของดวงอาทิตย์สาดส่องมาที่รูปปั้นเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคำนวณของชาวอียิปต์โบราณ

ชม วิหารพระนางเนเฟอตารี (Nefertari Temple) ซึ่งฟาโรห์รามเซสที่ 2 สร้างไว้เป็นอนุสรณ์แด่มเหสีเอกของพระองค์

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัสวาน (Aswan) เมืองสถานที่ตั้งของเขื่อนยักษ์ และถือเป็นที่พักผ่อนอันสวยงาม อากาศดีตลอดปี

14.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เข้าสู่ที่พักโรงแรม Aswan at Isis Island หรือเทียบเท่า

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

DAY 8

อัสวาน – บินภายใน – ไคโร – ป้อมซิทาเดล – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อียิปต์ รวมเข้าชมห้องมัมมี่ – ข่านเอลคาลีลี่

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.55 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองไคโร โดยเที่ยวบิน MS 392 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 1 ชม. 20 นาที)

10.20 น.        เดินทางถึง เมืองไคโร

นำท่านชม ป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล (Citadel) ป้อมแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี 1176 สร้างโดยกษัตริย์ซาลาดิน โดยใช้หินจากปิรามิด แห่งกีซ่ามาสร้างกำแพง เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันประเทศจากสงคราม

นำท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (Mohamed Ali Alabaster Mosque) เป็นสุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร ตัวอาคารสร้างจากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster) ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

บ่าย              นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของอียิปต์ (Egyptian Museum) ซึ่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุไว้กว่าแสนชิ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเก่าแก่หลายพันปี แสดงถึงอารยธรรมอียิปต์โบราณอันรุ่งเรืองในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องจัดแสดง สมบัติล้ำค่าของฟาโรห์ตุตันคาเมน ซึ่งรวบรวมเครื่องใช้ต่าง ๆ ของฟาโรห์องค์นี้ไว้อย่างครบถ้วน เช่น บัลลังก์ทองลงยาประดับด้วยหินอัญมณี โถใส่น้ำหอม ทำจากหินอ่อนอลาบัสเตอร์แกะสลัก เตียงนอนเก้าอี้ ทำด้วยไม้ห่อหุ้มทองคำ ชม หีบศพทองคำฟาโรห์ตุตันคาเมน ซึ่งแกะสลักอย่างสวยงามเหมือนพระองค์จริง ชม หน้ากากทองคำลงยา ผลงานศิลปะชิ้นเอกอุของช่างอียิปต์โบราณ มีความงดงามมาก ใช้สำหรับสวมศีรษะมัมมี่ของฟาโรห์ นอกจากนั้นยังมีเครื่องประดับสวยงามจำนวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือปราณีต

พิเศษ ! รวมค่าเข้าชม ห้องแสดงมัมมี่ ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีจัดแสดง อยู่ 11 ร่าง จัดแสดงอยู่ภายในโลงแก้ว ที่น่าสนใจที่สุดคือมัมมี่ฟาโรห์รามเซสที่ 2

บ่าย                นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอันงดงาม

ตลาดข่านเอลคาลีลี่ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่าง ๆ ที่ทำจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่าง ๆ

19.00 น.         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

20.30 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

ราคาเริ่มต้นที่

บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

21 – 29 ก.ย. 62     (79,800. -)

19 – 27 ต.ค. 62     (84,800. -)

16 – 24 พ.ย. 62     (88,800. -)

05 – 13 ธ.ค. 62     (88,800. -)

18 – 26 ม.ค. 63     (88,800. -)

08 – 16 ก.พ. 63     (88,800. -)

21 – 29 มี.ค. 63      (88,800. -)

28 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 (96,800. -)

11 – 19 เม.ย. 63 (96,800. -)

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088